راز موفقی

Posted on at


 


اینبارمیخواهم درباره راز موفقیت بنویسم که انسان چیگونه میتواند در زندگی خود به موفقیت های بیشتر دسترسی پیداکند .


اولا مهمترین چیز بر انسان اعتماد به نفس است که اعتماد به نفس مهم ترین میباشد برهر فرد.


واگر انسان واقعا تصمیم بگیرد که وجود داشته باشد باید درزندگی متفاوت باشد، تصمیم خود را میتواند با اراده قوی بگیرد


.


وبرای رسیدن به موفقیت پلان داشته باشد تا که بتواند به هدف خود برسد وهمچنان هدف اش نباید ازخودش بزرگتر باشد وزندگی را نباید ازنظر منفی ببیند


وقت در راه آرزویش شکست بخورد نا امید نشود؛ چون نا امید شیطان هست ونباید راه شیطان را پیش گرفت.


چون درپی هرشکستی یک موفقیت نهفته است بخاطریکه همان شکست باعث میشود که راه خود را بیابد ودر پهلوی موفقیت بایددرعرصه ی زندگی فکر کند ودرهمه عرصه ها باید هوشیار وآگاه باشد.


وباید با عجله وشتاب حرکت نکند چون همین عجله نمودن باعث موفقیت اش نمیشود وهمیشه باید ازپله ها استفاده کرد یعنی سلسله


مراتب ویا گام به گام پیش برود ومنفی فکر نکند چون همین منفی بودن باعث میشود که خداوندج تمام توانایی هایکه دروجود شانداده به چشم کم ببیند وشخص هم راخود را ازدست بدهد.


 


لبخند را فراموش نکند چون که تنها انتقامی که ازاین زندگی میتوان گرفت لبخند است پس تصمیمت را برای بدست آوردن موفقیت


با اراده قوی بگیر چونکه تصمیم نیروی عظیمی است که لباس واقعیت را برتن دارد


.


مثل دانشمندان وفیلسوف های بزرگ تاریخ که تصمیم وهدف جدی که داشتن توانستند به موفقیت های زیادی دست یابند.


که ازنتیجه تلاش وزحمت های آنها ما در بستر خوشبختی وآسوده ورفاه وآسایش زندگی میکنیم پس ماهم باید هدفی که از زندگی


طرح ریزی میکنیم باید کوشش کرد برای بدست آوردن هدف مان.


تا بتوانیم به هدف های والاتر برسیم.


وشگوفایی اجتمای بهتری را برای بشر وبشریت انجام دهیم.


 


نویسنده: نازنین مهریارAbout the author

160