صادرات و واردات افغانستان

Posted on at


 


هرګاه در یک کشور تولیدات زراعتی،مالداری،صنعتی ومعدنی به اندازه کافی تولید ګردد ومقدار اضافه آن به خارج به فروش برسد .این فروش مواد واشیا وطن را در خارج صادرات می ګویند.


اقلام عمده صادراتی کشور ما عبارت اند از:پنبه،میوه های خشک وتازه،نباتات طبی،زیره،هنګ،شرین بویه،پشم،پوست،روده،پوست قره قل،قالین،ګاز طبیعی وغیره ..............استبه همین ترتیب هرګاه تولیدات زراعتی ومالداری وصنعتی کشور نتواند احتیاجات مردم را مرفوع نماید،یک کشور مجبور است تا اشیار مورد ضرورت خودرا از بیرون مملکت بر آورده سازد که این آوردن اشیا مورد ضرورت به داخل کشور را واردات می ګویند.


اقلام عمده وارداتی کشور ما عبارت انداز:موادغذاای،ګندم،برنج،چای،بوره،روغن،اشیای استهلاکی(انواع مختلف تکه،پاپوش،سامان آلات برقی،وسایط نقلیه،طیاره،..........)وغیرهاما در اثر جنګهای اخیر وخشکسالی پی درپی متاسفانه مقدار صادرات افغانستان کم وبر خلاف واردات آن زیاد ګردیده است واقتصاد کشور را ضعیف ساخته است.


با به میان آمدن دولت جمهوری اسلامی افغانستان که ضمینه صلح وامنیت به طور نسبی در کشور ما فراهم ګردید لازم است تا راه های بهتر برای بهبود انکشاف افتصاد کشور جستجو ګردد.


بنادر کشور عزیز ما قرا ذیل می باشدافغانستان کشور است که به بحر راه ندارد واز این رو صادرات وواردات آن از طریق بنادر که در سرحدات کشور قرار داردصورت می ګیرد.عواید که از انتقال اشیای تجارتی به دست می آید توسط دولت جمع آوری می ګردد که برای کشور مامنبع خوب عایداتی می باشد.


بنادر مشهور افغانستان قرار ذیل می باشد:  • بندر حیرتان درولایت بلخ

  • بندر تورخم در ولاننګرهار

  • بندر سپین بولدک در ولایت کندهار

  • بندر اسلام قلعه وتورغوندی در ولایت هرات

  • شیرخان بندر درولایت کند می باشد160