فوایدمعنوی واجتماعی نماز

Posted on at


 روز مهشرکه جان گداز بود اولین پرسش ازنماز بود.زمانیکه انسان ازدنیابرای همیش وداع می کند.دراولین شب قبرفرشته هاوملائیکه هاازانسان نمازراپرسان می کنند.واگرانسان دردرنیانمازخوانده واعمال نیکی راانجام داده باشد .کاری به کارش ندارند.وداخل بهشت می شود.ولی کسانیکه نمازراترک کرده به گناه ومعصیت آقشته وتحت وسوسه شیطان قرارمی گیرند.وازراه خداوندوقرآن نماز گمراه می ماند.کاری پرسش اولین اصول دین نماز می باشد.که ازهمه مهمتردردین مقدس اسلام می باشد.


خداوندنمازرابرای انسان هاامرکرده است .وانسان هامی تواند .ازواسطه نمازبه خداوندنزدیک وهیج گاه ازدرگاه اوغافل نشوند.وترس وبیم دردل شان وجودداشته باشند.چون نمازراه رسید ن ونزدیک به خداوند میباشد.ومی توتند.ازطریق نمازباخدای خودراز ونیاز کند.وانسان بایدکوشش کند.تانمازبخواند.که زندگی اوپرازخیروبرکت شود.خداوندبرای مامسلمانان ومابایدبه دسترات خداوندعمل کنیم ودریک شبانه روزپنج وقت نمازراادا کنیم .وقتی انسان نماز می خواند.وخداوندراپرستش می کند.


قلب انسان روشن ووجدان انسان راحت وعبادت که انسان می کند.باعث بزرگی وکمال وشر انسان می گردد.وانسان می تواند.بانمازخواندن به خداوندنزدیک شود.وخداونددرقرآن گفته است که من نیاز به عبادت شماندارم .ودل شمانماز می خوانید .ویانمی خوانید.وخداوندخیلی بی نیازازهمه کس وچیز می باشد.وانسان است که درپیش درگاه خداوندعاجز ومعتاج ونیازمندنمیباشد.نازدردین اسلام مقام والای دارد وانسان باید نمازراکوچک نشمارد وبایددروقت آن نماز بخواند.ولباس وجای نماز بایدپاک باشد.


چون دردرگاه خداوندقبول گردد.واگرخداوندنمازانسان راقبول کند.دیگراعمال نیکوراانجام می دهدبه درگاه اوقبول می شود انسان باید نمازرابه خلوص نیت پاک ادا کند.وبه خاطربلندبردن نام وتعریف خودنمازنخواند وبایدصرف به خاطررضای خداوندنماز بخواند.وترس از عذاب قبرنماز بخواند.انسان اگراعمال نیک مانندکمک کردن به نیاز مندان ودیگراعمال رانیک راانجام میدهد .اگرنمازنخواندهمه هیچ است فایده ای ندارد.


نمازمعراج وزیب وزینت شخص میباشد ونمازمروارید دروجودانسان می باشد.یعنی روح انسان بانمازواعمال نیک خومی گیرد.نمازخواندن روح انسان راتازه وباعث طولانی عمر می گردد.کسیکه نماز می خواند.به مقام معنوی می رسد.کسیک نمازوقرآن می خوانددست به اعمال بدوبه راه گمراهی کشانیده نمی شود .


وآگاهی دارد.وشعورووجدان دارد.وازگنا هان زیادی که دردنیا وجوددارد دوری می ورزد.درسوره عنکبوت خداوندمی فرمایدنمازبخوان .چون نماز خواندن انسان راازگناه باز می دارد.ودرجامعه که تمام انسان هادرمساجدویادرخانه نماز بخوانند .کسی بردیگری ضرررسانده نمی تواند.وکسی به حریم دیگران چشم دوزی نمی کند.


ودرپی آبروی ریختن دیگران نمی باشد.بنابراین کسانیکه مساجددرنزدیک شان میباشد باید به نمازجماعت برود .چون خیلی ثواب زیادارد .وبایدوالدین کوشش کنند.برای اولادهای خودرابه نمازخواندن تشویق کنند .وقرآن رابرای آنهابیاموزند.وازمسایل دین آگاهی داشته باشند.بانمازخواندن اخلاق رفتاروگفتارشخص تغیرمی کند.ونمازخواند جامعه ومردم به سوی پیشرفت وترقی روان است وکسیکه نماز شب بخواند باعث ازدیادعمرش می گردد.About the author

160