حضور زنان درانتخابات افغانستان

Posted on at


خوشبختانه انتخاباتی سرنوشت ساز2014 افغانستان که یک نگرانی وچالش رادرسرتاسرافغانستان به میان آورده بود٬ موفقانه به پایان انجامید. جمعیت گسترده ای ازمردم مان با حوصله مندی وعلاقه در صفوف منتظرانداختن رای خود در صندوق انتخابات و بخاطرانتخاب زعیم آینده کشور شان ایستادندواین وجیبه ملی راادا کردند. بویژه زنان،زنان باشهامت ودلیرافغان باوجود مخالفیت ها ومحدودیت های که سدراه شان قرار داشت. بدون هیچ گونه ترس وهراس حاضر به رای دادن شدند حتی زنان سالخورده ای که توانایی ایستادن را نداشتندوبااین عملکردخودنشان دادند که در کنار مسوولیت های دیگرشان میتوانند درامور اجتماعی ومسایل سیاسی نیزسهیم باشند.وبادادن نظریات وتفکر های شان مشارکت ورزند همانگونه که در تمام عرصه ها دوشادوش بامردان همکار وهمگام بودند. و در زمینه انتخابات هم کم رنگ نبوده ورول ارزنده ای راایفا کردند. زنان نیم از پیکر جامعه راتشکیل داده و به مثابه یکی ازدوبال پرنده اندبخصوص زنان ولایت هرات که با این همه تهدید وممانعت های که ازطرف دشمنان داخلی و خارجی کشور میشدند٬ به پاه ایستاده و وجیبه ملی خودرا ادانمودند. زنان هم میتوانند در انتخابات شرکت کنندوخود نماینده مردم شود ودر حکومت سهم بگیرد واز حق خودو تمام زنان مملکت خود دفاع کند.همان گونه که پرنده توانایی پرواز بایک بال را ندارد جامعه هم در عدم موجودیت زنان ومشارکت شان دراموراجتماعی توانایی پیشرفت وکسب موفقیت ها را ندارد. زنان نه تنها که امروز موفقانه میدرخشند بلکه در تاریخ افغانستان هم خوب درخشیدند. واین سرزمین زنان شجاع ودلیری را در خود پرورانیده است خداوند (ج)را شکر گذاریم٬ که با همان صفت حکیمانه خود زنان را در کنار مردان همدم و همکار آفریده و امروز هر مردی که به موفقیت ها دست پیدا میکند حتما در کنار او زن با وقاروباشهامت بوده است.بنا گفته میتوانیم که زنان توانایی پیشبرد هر کاری را دارند نه تنها که انتخابات بدون مشارکت آنان مشروعیت پیدانمی کند٬ بلکه خانواده جامعه کشور ودر کل جهان ناتکمیل وناقص میماند.


به امید آینده روشن برای افغانستان


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/herat-womensannex


 About the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160