داشتن یار جانی

Posted on at


در زندگی هیچ کس نمیتاند جای بعضی از عزیزان ادم را بگیرد در زندگی پول سروت تمام این ها پیدا میشود اما چیزی که کم است یار جانیواقعا وقتی میبینی کسی وقت غم داری برابر خود ادم گریه میکندو غم میخورد بسیار احساس خوبی استو هیچ کس نمیتانه به او احساس برسه و پیدا کردن چنین یاری بسیار سخت است حتی از پیدا کردن کنج هم سخت تر استو بهتر احساسی است که میتوان به ادم امیدی زندگی داد


و واقعا بعضی از حقیقت های زندگی را به ادم بگوید و بفهماند با این که شنیدن بعضی از حرف هایش مشکل است اما تمام اش حقیقت است 


و این را میگوین یار جانی


و در زندگی همیشه کوشش کنید از دست نه دهید و به دست اورین و چنین دوست ها را به پول خریده نمیتوانید 


فقد به بحیت چنین رابطه ها برقرار میشودو فکر نه کنم کسی که یار جانی خود را به پول ترجعه میدهد به جای برسد و این خیلی برای یک انسان سخت است که یار جانی نه داشته باشد و بداند تمام دور بری هایش که ما به خاطر که به  او محتاج اند به او وابسته اند


و میتوان به تور مثل مادر و پدر و خواهر برادر های خود را مثل زد که بهترین کسانی هستند که بیشتر است هر چی انسان را درک میکنندبا تشکر 


هستی طوفانAbout the author

hastitofan

هستی 14سال دارداو متعلم است و در افغانستان زندگی میکند

Subscribe 0
160