تهاجم فرهنگ بیگانه بر فرهنگ اسلام

Posted on at


تهاجم فرهنگ بیگانه بر فرهنگ اسلام


 


از آن جایکه خود می دانیند که فرهنگ اسلام غنی ترین و بر ترین تمام امورات هم از طرز عمل های اوصول واساسات اسلام و انسان شناسی و هم از چگونگی اوضاع و کاینات و پیدایش آنها و هم بر قرار ماندن نظام و اجرام سماوی و استوار ماندن آسمان به آن همه قدامت و پهناوری آن و بزرگی اش بدون ستون و هم بر قرار نمودن ابحار ها و اوقیانوس ها و منسجم ساختن کوه ها همه و همه این اساسات مبی بر نقطه عطف و بزرگی فرهنگ خلاق و بر تر شده ای نیرو مند ترین فرهنگ اسلام میباشد آری غربی ها از اوایل پیدایش و خلقت این نظام منسجم و طرح شده ای بدون خلا همواره کاویش نموده وتحقیق نموده و شب روز در پی آن بوده که شاید سر منشا پیدایش بدون عیب و نقص را در یابند و یا شاید کمبودی و یا هم طرز پیدایش و تاریخ دقیق این جهان را دریابند ولی همواره به بم بست قرار گرفتنه اند با کمال تاسف باید اظهار نمود که امروزه در کل دولت های مان اجازه این را داده اند که فرهنگ های بیگانه هم چو غول های وحش و از طروق مختلف وارد جهان اسلام گردیده چه از طریق رسانه ها و چه از نقطه نظر اینکه اسلام را در انزوا قرار داده این بدان معنی که برای پیشرفت جوانان خلاق و یا پیشرفت اقتصاد یگ مملکت از طریقه های بسیار ارزنده و جامع استفاده ننموده اند به طور مثال از دید گاه اسلام رسانه های نوشتاری یک جهت مثبت برای گرایش و بازتا ب دهنده ای جهان اسلام و اسلام شناسی و ارایه ای اسلام به جوامع غرب و دیگر کشور های خارجی و که از بینش اسلام به دور مانده اند می با شد 


رسانه ها باید طوری در محضر دید بیننده قرار گیرد که بالای طرز دید و تفکرات و از همه مهمتر اینکه بالای فرهنک یگ خوانوده تاثیر سو از خود به جا نگذارد


 


چون  خوانوده اولین مرکز رشد و تربیه یک طفل بوده و اطفال آنچه را که از رویه و روش های معقول و طرز بر خورد بزرگان بر داشت نموده اند برای رسیدن به آرزو ها و مقاصد زنده گی طرز دید و قوه فکر و اندیشه را از بزرگان خویش به طور الگو و نمونه بر داشت مثبت و یا منفی می نمایند اکثرا والدین که بیرون از منزل مشغول کار اند در تربیه اولاد خود هر قدر که بخواهند کوشش نمایند بار هم عد م  توجع به وضوع در رفتار و کردار و فکر آیند ه نگری مبی بر اینکه در آینده چه کاری می خواهد انجام دهد و یا کدام شغل کاری مناسب را برای خویشتن انتخاب می نماید  دیده میشود که این خود ویرایش و در شکل گیری اطفال شان در جهت غیر از اوصول و اساساتی غیر اسلامی و دینی بوده است چون در تمام وقت تلویزیون که یگ رسانه است نفش بارزی در تقویه  رشد فکری و ذهن طفل ویا عدم آن وبوجود اورنده ای اختلالات روحی در طفل را می پذیرد 


چون فطرت طفل در آسیب پذیری نکات منفی بیشتر گرایش دارد از همین جاست که بازتاب های فرهنگ بیگانه گان همچو اژده های هفت سر در فکر و دهن و طرز اندیشه اطفال جای گزین شده و همگام به آنها در ذهن و روح و در خوی و عادت و طرز عمل و کردار طفل بزرگ شده و آهسته آهسته نمایان می گردد این مراحل قدوم نخستین بوده ولی در مراحل بعدی هنگامیکه طفل  پا در جامعه بزرگتر می گزارد با وسوسه شده و تحت شعاع طرز فکر همسن وسالان خویش قرار می گیرد 


و یکی از جمله ضروریا ت برای غنی تر شدن و حفظ فرهنگ خویش پرستاری و مراقبت های جدی به طور باید و شاید است که هر یکی از والدین هم پدر و هم مادر هر دو به نوبه ای خود مکلف اند که وظیفه ای بس سنگین که بر عهده آنها گذاشته شده است به نوه ای بسیار مرقوب و شایسته به آن متوجه بوده و از زیر بار این وظیفه مقدس به سر بلندی کامل بر آیند چون خود آگاهید که تهاجم فرهنگ های بیگانه بفروش نمی رسد و از طریق های مختلف در دسترس و در بین جوانان و اطفال پخش می گردد 


چون نوجوانان و اطفال در مرزی های قرار دارند که که فطرت شان بسیار زود آسیب پذیر بوده و نکات منفی را به بسیار زودی در خود جذب و منحل می نمایند 


چون نزدیک شدن و رفت آمد نمودن به خارج از نگاه اقتصاد و پیشرفت یک طرف قضیه بوده ولی شریک ساختن طرز فکر و اجازه دادن به چیز های که منطق اسلام نپزرفته و قبول ندارد یگ جانب یگر قضیه می باشد و هیچ ربطی به پیشرفت و انکشاف ک ملت و یا دولت و یا هم یک جامعه چه کوچک باشد و یا بزرگ نداشته و ما نمی توانیم این هر دو مسله را با هم مرتبط سازیم چرا که خواستن توانستن است در هر حالتی و شرایط میوان خود را مطرح نمود 


باتشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160