مشکلات جوانان در افغانستان

Posted on at


جوانان یک قشر مهم واساسی جامعه ما میباشند وجوانان در افغانستان دارای مشکلات زیادی هستند که از آنجمله
بیکاری است که یکی از بزرگترین وعمده ترین مشکلات جوانان میباشد وخود بیکاری در جوانان باعث میشود که
مشکلات زیادی برای جوانان پیدا شود وقتی یک جوان بیکار باشد دست به کارهای نا شایست میزند وبه بیراهه
کشانیده میشود.مانند روی آوردن به مواد مخدر،قاتل شدن ودست ودزدی واختطاف میزنند که این مشکلات سبب میشود که هم خود
جوانان به مشکلات گرفتار شوند وهم جامعه وقتی یک جوان بیکار باشد معلومدار که از درس وتعلیم باز می ماند
چونکه بودیجه کافی برای پیشبرد درس وتعصیل خود ندارد اگر جوانان بیکار وعقب مانده باشند باعث میشود که
جامعه ما از پیشرفت باز بماند واین عقب مانده گی عوامل بد را به جامعه به جا میگذارد.جوانان اساس وتعداب کشور ما را میسازند اگر به آنها توجه خاص  صورت نگیرد باعث میشود که کشور ما رو
به نابودی برود وعلم وتعصیل هم پیشرفت نکند در افغانستان فیصدی زیادی از جوانان به مشکلات مواجه هستند
وموجودیت این مشکلات همه از کم توجهی دولت است که برای قشر جوان شرایط را فراهم نکرده که تعصیل
بکنند یا کار کنند جامعه وکشور همه چشم امید شان بسوی جوانان دوخته است و همه به این فکر میکنند با وجود
این جوانان جامعه پیشرفت زیاد میکند اما وقتیکه شرایط کاری وشرایط تعصیلی وجود نداشته باشد وجوانان هم
بیسواد بمانند از کجا این کشور پیشرفت خواهد کرد این همه شرایط را باید دولت برای جوانان آماده بسازند تا
بتوانند درس بخوانند وبتوانند باعث پیشرفت جامعه شوند به امید روزی که تمام جوانان دارای تعصیلات عالی و
کشور ما رو به پیشرفت برود.
About the author

160