بارندګی وسایکل دوران آب در طبیعت

Posted on at


 


بارندګی چګونه تشکی می شود ؟


تمام نزولات جوی را بارندګی می ګویم که چی به شکل جامد باشد مانند ژاله برف ویا هم چی به شکل مایع باشد مانند بارن،باران شاور وغیره.اما تشکیل بارندګی زمانیکه تشعشع آفتاب بالاای سطح آبهای ابحار ویا آبحای ایستاده می تابد به مروز زمان این تشعشع آفتات بالاای مالیکول آب ها تاثیر ګذاشته وبه آن ها حرارت می دهد،که در نتیجه این مالیکول های آب به بخار تبدیل شده وبه طرف بالا صعود می کند.


زمانیکه این بخارات آب به طرف بالا صعود می کنند درطبقات فوقانی اتموسفیر ذرات تراکم بخارت آب مانند ګرد وخاک وغیره وجود دارد که این هسته های تراکم باعث می شود که این بخارات آب باهم تراکم نموده ویک جاشوند که در نتیجه ذرات بزرګتر را تشکیل می دهند


.


زمانیکه این مالیکول های آب یا بخارات آب باهم تراکم نموده ویکجا می شوند حجم ووزن شان زیاد شده که این باعث میشود که کشش جاذبه زمین بالاای این ذرات تاثیر ګذاشته واین ذرات به طرف پا این نزول می کنند که بارندګی را تشکیل می دهد.


هرګاه هواسرد باشد بارندګی به شکل جامد یعنی برف ،وهرګاه هوا ګرم باشد بارندګی به شکل مایع یعنی باران تشکیل می شود.


زمانیکه بارندګی در سطح زمین می رسد پروسه ذیل را طی می کندیک مقدار آب بارندګی از مجراهای سطح زمین به داخل زمین نفوذ کرده وذخیره آب های زیر زمینی را تشکیل می دهد که بلاخره به ابحار می ریزد،ویک مقدار دیګر این آب بارندګی در سطح زمین جریان پیداکرده که جریان جوی ها ودر یا هار تشکیل می دهد ویګ مقدار دیګر این آب ها در سطح زمن در ګدال ذخیره می شود وی یک مقدار دیګر این آب باران دوباره تبخیر شده ابر ها وبارندګی را تشکیل می دهد که همین سایکل ودوران آب در طبیعت به طور دایمی وجود دارد.


 


 160