تغییر و تحول و آموزش پایدار در افغانستان

Posted on at


سر سخن را این مرتبه خواستم از پیشرفت وترقی ویک گام بیشتر در رسیدن به موفقیت هایی که در انتظار مکتب حوض کرباس ویاران وپیروانش است آغاز نمایم.


تنها تغییر وتحول است که موجب دستیابی به قله های بلند موفقیت میگردد؛تکیه بر گذشته گان،تکیه بر داشته ها وتوانمندی ها وتمام آنچه که با سعی وتلاش وهمت خویش بدست آوردند وکمایی کردند،کاری شایسته وسزاوار انسانی که اشرف مخلوقات است نیست،انسانها برای این آفریده شدند که با عزم واراده وتلاش خویش امروز وفردا با بهتر دنیا وآخرت خود را رقم بزنند.بر خوبی ها وتوانایی های شان بی افزایند وهر چه بهتر از دیروز با داشته های بیشتر و سری بلند زندگی نمایند.این است نظام زندگی؛این گونه زندگی کنیم تا از زندگی ودنیا عقب نمانیم.صاحب داران مهد حوض کرباس با تلاش خود نگذاشتند تا عضوی از بازماند گان پیشرفت های این زندگی باشند.در کنار اینکه پیشرفت ورشد فرزندانش را در عرصه ئ ارتباطات ومقاله نویسی با برنامه ئ فیلم انکس وشرکت افغان سیتادلتضمین نمود واین دختران را عضوی از بانوان انکس ساختتا به دنیای از ارتباطات وافکار اتصال شان دهد وبروزشان دهد. توانست تا با برنامه ئ بریتیش کانسول(British Consul)که برنامه ئ است برای اتصال مکاتب دنیا،یکجا سازی دانش آموزان مکاتب از بسیاری شهرها در کشورهای متفاوت،رقابت در مسابقات کتاب خوانی ودروس مکاتب آنها از طریق آنلاین است،بپیوندد.باری دگر گل لبخند بر چهره ئ اینان نمایان شد.برنامه ئ آموزشی مان در این هفته شامل بر آموزش موضوعاتی از قبیل اجزای مهم کنترول پانلصورتگرفت. و در قسمت مقاله نویسی توصیحات زیادی صورت گرفت. ودر انتخاب موضوع وچگونه واقع بین بودن وانتخاب بهتر موضوعات واقعی تاکید وبحث صورت گرفت.وبعد از آن گفت وشنودها اکثریت بانوان برای نوشتن موضوع واقعی از خودمان از قبیل:حادثه ئ بدخشان وسیل زده گان جوزجان انتخاب نمودند وخوب هم نوشتند وفردایی درخشان منتظرهمچون نویسندگانی خواهد بود مانند بانوانی چون:یلدا،افسانه،قدسیه٬ نوریهوفرزانه.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


فرشته احمدیانAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160