حادثه علمناک بدخشان

Posted on at


ما افغان ها در زندگی غم ها ودردهای زیادی را متحمل شدیم.


مشکلات زیادی راتحمل کردیم. زندگی مانند یک تله است که مارابه خود می کشاند.غم ودرد را به ما می قبولاند ماافغان هاهمیشه دردل های خود غم و اندوه داشتیم.وهیچگاه نتوانستیم این غم واندوهرا از خود دور کنیم٬ مانند حادثه وحشتناک بدخشان که زندگیبسیاری از افغان های رنج کشیده ما را گرفت. هیچکس در جهانوجود ندارد که بدون قصه زندگی کند چون از ان فرارکردهنمی تواند.یک افغان نماینده غم است چون در تمام زندگی رنج هایزیادی کشیده است تا جاییکه هیچ تحملی برایش نمانده است.وحوادث ترسناک و وحشتناک دیگری هم در افغانستان رخ دادهاست که سرتاسرغم واندوه است.


ما افغان ها برای سپری کردناین غم ها هر کاری انجام دادیم اما بازهم نشد٬ بازهم وسیله یی شدیم تا غم از ما استفاده کند. اما در حقیقت غم در تقدیر ما نوشتهشده وما باید آن را تحمل کنیم.چون هیچ کاری کرده نمی توانیمافغان بودن مایه افتخار برای هر فرد افغان است. چون همه ماافغان ها در این زندگی غصه زیادی را متحمل شدیم.وباید قدرهمدیگر خود را بدانیم. ما افتخار وطنیم وباید این جمله را درقلب های خود ثبت کنیم.در اصل زندگی به معنی غمچون ما از این زندگی اصلا خوشی ندیدیم.چرا چرا؟ ندیدیم


همه ما با اینکه تجربه کافی ازاین زندگی نداشتیم بازهم درد زیادیرا کشیدیم. چرا باید در بدخشان این حادثه دردناک بوقوعبپیوندد.شاید ما لایق خداوندج نیستیم.شاید ما عبادت خداوندجرا درست انجام ندادیم. وهمین شایدها برای ما سوال ها ایجادمی شود. درحادثه بدخشان اطفال بی گناه زنان مردان ونوجوانان که هیچ چیزی از این زندگی ندیدند شهید شدند. مافقط برای انها دعا کرده می توانیم که خداوندج روح شان راشاد بگرداند ودر بهشت شادمان باشند چون آنها شهید پاکهستند.ما هم ارزو داریم تا در راه خداوندج ودفاع از وطنشهید شویم تا شاید بوی بهشت را استشمام کنیم و در آن وقت به خوشی ها و آرزوهای خود برسیم.از اصل موضوع دورنشیم چون زندگی غیر قابل تحمل است بازهم من آرزو میکنمدر تمام عرصه ها موفق وبدون اندوه زندگی کنید.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه گوهر شاد بیگم میتوانید پیوند زیرا دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Ghouharshad/blog_post


ریحانه محمودیAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160