فساد

Posted on at


درجامعه یک نوع فساد وجود ندارد .انواع زیاد دارد .مانندفساد اداری ،فساداخلاقی ،فسادبی حجابی ،ورقصیدن ودیگر موارد در جامعه وچود دارد فساد از حریص زیاد به وجود می آید .ومی خواند.شهرت پول بدست آوردن ولی افسوس نمی دانند که جز بد نامی وبه زندان رفتن چیزی دیگری نمی باشد.برای اینکه یک زندگی خوب وخوشبختی وروزی حلال بدست آورین باید ازفساددوری کنیم


چون فسادباعث انحراف ودور شدن از دین می باشد .چون در قرآن در مورد فساد ذکر شده است .وحرام دانسته است .وحضرت محمد همیشه دیگران را از تمام موارد مردم رااز فساد منع می کردند.وکیسکه مسلمان است .باید از فساد دوری کند .چون در قرآن آماده است .مهمترین بیماری که انسان به آن وابسته می شود .وجامعه ومسلمانان را به گمراهی می کشاند.همانا فساد می باشد .که بیشتری از انسان ها استفاده می کنند.فساد مانند آن است که به میوه داخل شود


ریشه اش رااز بین میبرد .ونبات رااز بین میبرد.وقبل از رسیدن به خشکی می انجامد.یاثمر خوب ویا ثمر بد می دهد.ویا شخصی شیر فروش در داخل شیر آب انداخته به فروش می رساند.وگناه برایش جمع میشود .ومردم از او راضی نمی باشند.ویا انسان تحت وسوسه شیطان قرار می گیرد وحرص پول چشمش را کور می کند .وغیر از پول چشمشش نمی بیند.


.وبیشتر جسم انسان درمعرض فساد قرار دارد.وروح انسان تحت فساد قرار می گیرد.فساد همان انحراف اخلاقی میباشد .فساد همان است که از قوانین ودستورات خداوند سرپیچی کند.وفساد باعث از بین بردن خانواده میشود.اگر مکتبی بافساد اخلاقی روبروشود.محصول مکتب مفید نیست مضر هم میباشد .ویااینکه در داخل یک اداره فساد صورت می گیرد .


هر چیزی که از اعتدال خارج شود بسوی فسادرفته است .وباید در تمام ادارات کارمندان صادق باشند.وبه خاطر کارکردن رشوه نگیرند.وکار مردم را به خاطر رشوت گرفتن به فردا مگذارند.چون در بعضی از کشورها به خاطر که یک شخص محتاج به پیش بردن کارش می باشد .باید رشوت بدهد تا کارش اجرا گردد.وباید مردم در همه کار قنا عت داشته باشند .وباکم خود بسازند.About the author

160