موادمخدر بدترین مواد درجهان

Posted on at


موادمخدریک موادبسیارخطرناک است که ترک آن بسیارسخت است وهیچ کسی به آسانی نمی تواند آنرا ترک کندبایک دفه استعمال آن انسان رابه خودمی کشاند موادمخدررویی انسان را ضعیف می کند وهمچنین سرطان زیی است وبه وجودانسان ضرربسیارمی رساند

 

موادمخدربدترین مواد دردنیا است وزنده گی تمام انسانهارا برباد می کند وغم ورنج شان رازیادمی کنداستعمال

موادمخدرباعث این می شودکه یک شخص داروندارخودراازدست بدهدوآنها همیشه زندگی خودرادرروی سرکها بسرمیبرند وتمام خانوادخودرا ازدست می دهدوهمچنین باعث بدبختی خانوادخودمی شوندوآنهارابه یک وضیعت بدقرارمی دهدوباعث این می شودکه تمام قوم وخش ازآنها دوربه روند

اگردریک خانوادیک فردآن معتادباشدتمام خانوادبه پایی آن می سوزندچون می دانندکه اولادشان دروضیعت بدقرارداردوبایدآن پدرومادربه اولادشان کمک کندچون شایدازنارحتی زیاد معتاد شدباشداگربه فرهنگ وطن خودنگاه کنیدافرادمعتادبه حیث ذلیل ترین افرد درجامعه بشمارمی روند

یک شخص معتادمی تواندبدترین کارهارا انجام دهدمانند دوزدی که ازجمله گنایی کبیراست موادمخدرانسارا بیرامی کند وباعث این می شودکه انسان تمام خوشیهاخودراازدست بدهدوهمچنین گپهای به ذهن اوخطورمی کندکه انجام آن درجامعه اسلامی معنی است موادمخدرروشنی ها رابه تاریکی ها تبدیل می کندموادمخدرتنها به تریاک وچرس گفته نمی شودبلکه به شراب وعرق هم وبه انواع آنها گفته می توانیم

نشتن باافرادبدباعث این می شودکه انسان معتادشودپس کوشش کنیدبا افردی سرکارداشته باشیم که لیاقت شمارا داشته باشدنه باافرادیک شمارابه راهای بدبکشاند مامسلمانان بایدبه یک برادرویاخواهرمسلمان خودنیکی کنیدچون آنها به نیکی کردن ضروت دارندنیکی که می کنیدباورداشته باش بی پاسخ نمی ماند

خطرناکAbout the author

160