آشنایی با انس ابن مالک

Posted on at


انس پسر مالک نواسه نضر وکنیه اش ابو حمزه،از جمله انصارواز قبیله خزرج می باشد،ده سال را درخدمت رسول الله(ص) سپری نموده است،پیامبر(ص)برایش دعا نمود تا خداوند(ج)در عمر ومالش برکت افگند،در خرد سالی در غزوه بدر شرکت ورزیده،در نماز خواندن با رسولله(ص)شباهت زیاد داشت،از جمله صحابه ای بودکه احادیث زیادی روایت کرده اند. احادیثی که انس ابن مالک روایت کرده است تعداد آن به بیشتر از(1200)حدیث میباشد.بعد از وفات رسول الله(ص)در جریان جهاد وفتوحات به عراق رفت ودر بصره مسکن گزین شدو از جمله آخرین صحابه در بصره بود،ودر عمر بالا تر ازصد ساله گی در سال صدم هجرت در بصره وفات کرد.احادیثی که ازانس ابن مالک روایت شده:


انس گوید:به راستی چیزی که مرا از نقل حدیث فراوان برای شما باز میدارد این است که پیغمبر(ص)می فرمود:کسی که عمداً از قول من دروغ بگوید خود را در دوزخ آماده سازد.(لولو ومرجان)


از انس ابن مالک روایت است که مردی نزد رسول الله(ص)آمد وگفت:ای رسول خدا مرا نصیحت کن.رسول خدا(ص)برایش گفتند:«در باره هر کاری تأنی وتدبیر داشته باش،اگر دیدی در انجام دادن کاری خیری نهفته است آنرا انجام بده،اگر در انجام آن خطا وانحرافی به نظرت آمد،آنرا ترک کن وخود را دور نگهدار.»(صحیح البخاری)


انس ابن مالک گوید:پیغمبر(ص)ومعاذ با هم بر یک شتر سوار شده بودند،پیغمبر (ص)فرمود:ای معاذ بن جبل!معاذ گفت:لبیک ای رسول خدا وسعدیک،دوباره فرمود:ای معاذ بن جبل!معاذگفت:لبیک ای رسول خدا وسعدیک،معاذ سه بار جواب را تکرار نمود،پیغمبر (ص)فرمود:هر کسی که از ته قلب واز روی صداقت واخلاص به وحدانیت خدا اعتراف کندو شریکی را برای او قرار ندهدوبه رسالت محمد از جانب خدا ایمان داشته باشد،خداوند بدن اورا از آتش دوزخ حرام می نماید وازعزاب آن در امان میباشد.معاذ گفت :ای رسول خدا! این مژده را به مردم بدهم تا شاد شوند؟ پیغمبر(ص)فرمود:آن وقت مردم با اتکا به این مژده سست می شوند.ولی معاذ به هنگام مرگ از ترس اینکه مبادا بوسیله کتمان این حدیث دچار گناه شود،آن را برای مردم باز گو نمود.(صحیح البخاری)


انس بن مالک گوید:پیغمبر(ص)فرمود:مردم دست بردار نیستند،وبه سؤال ادامه میدهند تا اینکه میگویند:این خداوند است که آفریدگار همه چیز است،اما آفریدگار خداوند کیست؟  (صحیح البخاری)


انس ابن مالک میگوید:هرگاه رسول خدا(ص)برای قضای حاجت به صحرا می رفت ودور میشد آب برایش می بردم وبا آن طهارت میکرد.(صحیح البخاری)


انس ابن مالک گوید:یک عرب بدوی در مسجد ادرار کرد،مردم به او حمله کردند،پبغمبر(ص)فرمود:اجازه دهید تا ادرارش را تمام کند،سپس دستور داد یک سطل آب را آوردند وآب را بر جای ادرارپاشیدند.(صحیح البخاری)


انس ابن مالک گوید:پیغمبر(ص)فرمود:رکوع وسجود را به خوبی وکامل انجام دهید قسم به خدا من شما را از پشت سر خود هم می بینم،وگاهی می فرمود:«من شمارا از پشت سرخودکه به رکوع وسجود میروید می بینم».(لولو ومرجان)انس ابن مالک گوید:پشت سر هیچ کسی نماز نخوانده ام که مانند نماز پیغمبر(ص)کوتاه وکامل باشد،هرگاه گریه بچه ای را میشنید قرائت را کوتا می کرد تا مبادا مادرش در نماز دچار وسوسه وناراحتی شود.(صحیح البخاری)


انس ابن مالک گوید:پیغمبر(ص)فرمود:مسلمان وقتی که در حال نماز خواندن است با پروردگار خود در راز ونیاز است،پس نباید به طرف راست وجلو خود تف کند،ولی(در غیر نماز وخارج از مسجد)به طرف چپ یا زیر پای چپش تف کند.(کتاب الصلاة)


انس ابن مالک گوید:پیغمر(ص)فرمود:«انداختن تف وخلط در مسجد گناه است،وکفارت این گناه پاک کردن آن است.(کتاب الصلاة)


انس ابن گوید:پیغمبر(ص)فرمود:وقتی که شام را آوردند پیش از اینکه نماز مغرب را بخوانید شام بخورید ودر خوردن شام عجله نکنید(به راحتی وآرامش خاطر غذای خود را بخورید)    (کتاب الاذان)


انس ابن مالک گوید:پیغمبر(ص)به اُبی بن کعب فرمود:خداوند به من دستور فرمودتا سوره (لم يكن الذین کفرو)را برشما بخوانم،ابی گفت:خداوند(ج)اسم مرا ذکر کرد؟پیغمبر(ص)فرمود:بلی،ابی(از خوشحالی)به گریه افتاد.(صحیح البخاری)


 


 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160