عواملی که باعث حادثه های ترافیکی میگردد

Posted on at


عواملیکه باعث حوادث بزرگ ترافیکی در جهان میشود عبارتند از بی توجهی
راننده گان،غرور جوانان ومراعات نکردن قوانین ترافیکی وغیره میباشدکه این
همه خطرات بزرگ میباشد هم برای خود شخص آسیب میرساند وهم برای دیگر
افرادی که بی گناه قربانی این حادثه ها میگردد.وقتی یک شخص تیزرانی میکند وقوانین ترافیکی را مرعات نمیکند باعث می
شود که حادثه کند صدمه بزرگی رابه خود میزند که شخص یا معیوب میشود و
یا هم به مشکلی دچار میشود که هیچ وقت قابل اعلاج نیست در این صورت
     به جنجال های دولتی نیز گیر میماند و شخص دیگری را هم در این حادثه
مجروح میسازد.و همیشه سرعت زیاد استقبال از مرگ است و یک جوان به خاطر غرور بی
جای که دارد کوشش میکند که موتر یا موتور را در سرک وکوچه ها تیز براند
وباعث اخلال در محیط ومنطقه شود تنها تیز رانی نیست بلکه بوق زدن هم یک
نوع اخلال است که بعصی اشخاص از شوق وساعتیری این اخلال را راه میاندازن
خود بوق باید در وقت ضرورت زده شود وباید در محیط های اساس مانند شفاخانه
ها وغیره استفاده نگردد.باید شخص راننده با تمام قواعد وقوانین راننده گی آشنایی داشته شود شخص
راننده با شخصی که به پهلویش نشسته صحبت نکند،باید کمربند ایمنی را همیشه
قبل از سوار شدن به موتر ببندد،در هنگام راننده گی به تلفن گپ نزند چون این
کارها هوش وحواس انسان را پرت میکند ومنجر به یک حادثه دل خراش می
گردد وباید برای اینکه از این حوادث جلوگیری شود همیشه پایبند به قانون باشیم
تا از حادثه های ترافیکی جلوگیری شود.  
About the author

160