زراعت درافغانستان

Posted on at


 


افغانستان یک کشور زراعتی است که تقریبا هشتاد فیصد از مردم آن به زراعت مشغول اند .


زراعت درافغانستان پیشینه تاریخی دارد که نسل به نسل انتقال یافته ومردم از طریق آن امرار معیشت میکنند . وبیشترین مردم آن درقریه ها زندگی میکنند وبه پیشه زراعت ومالداری مصروف اند .


زراعت در افغانستان باهمان وسایل ساده زراعتی وبیشتر با نیروی انسانی کار میشد وتاحال نیز ادامه دارد مردم این سرزمین از نیاکان خود زراعت پیشه بوده وبه آن علاقه دارند علیرقم اینکه ساده ترین وسایل زراعتی را دراختیار نداشتند اماهمیشه در زراعت ومالداری جایگاه خاصی را در بین کشورهای منطقه داشته اند.افغانستان کشوریست دارای اقلیم خشک و نیمه گرم است ولی با وجود این هم دارای محصولات زراعتی خوب وباکیفیت میباشد ودر بزرگترین بازارهای جهان متقاضیان خود را دارد .


مشکلات زیادی فرا راه زارعان در افغانستان وجود دارد که مهم ترین آن نبود آب است واین درحالیست که آب های افغانستان به کشور های همسایه آن نفع میرساند ودولت توان ساختن بند های آب واستفاده از این آبها را ندارد ومردم دراین زمینه با مشکلات زیادی مواجه اند.


ازدیگر مشکلات نبود وسایل مدرن زراعتی در کشور است که باعث میشود وقت و نیروی انسانی زیادی مصرف شود ومردم هنوز هم با همان وسایل ساده زراعتی کار میکنند .ودیگراینکه مکان مناسبی برای نگهداری محصولات زراعتی موجود نیست واین محصولات حیف ومیل شده وتابازارهای دور نمیرسد وحتی برای استفاده خود مردم نیز زمینه نگهداری محصولات تازه نیست ومردم بامشکلات مواجه اند نبود سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی باعث کم بها شدن این محصولات میشود .


ازسوی دیگر نبود زمینه صادرات این محصولات به دیگر کشورها خود چالش بزرگ در برابر کشاورزان و تجار است که نمیتوانند محصولات خود را برای بازارهای جهانی معرفی کنند وصادر کنند .واین در حالیست که بازار های در دنیا هستند که متقاضی محصولات افغانستان هستند وبازرگانان افغان بجای سرمایه گذاری روی محصولات دیگر کشورها بر روی محصولات کشور خود سرمایه گذاری کنند وآنرا رشد دهند واین برای اقتصاد افغانستان میتواند بدیل موثری باشد .اما متاسفانه تاهنوز محصولات افغانی را کشورهای همسایه آن با نام ومارک کشور خود به بازار های جهانی عرضه میکنند و کسب امتیاز مینمایند . در حالیکه مردم ما با بیشترین تلاش کمترین مفاد را بدست می آورند.


باوجود سرمایه گذاری های بزرگ وانگفت جهان باز هم کمبودی ها زیاد احساس میشود ودولت ومسوولین بامسوولیت وجود ندارد تا دراین زمینه که بخش عظیمی از مردم افغانسد تان در آن مصروف اند .


ولی باآن هم محصولات افغانی در بازارهای جهان متقاضیان خود را دارد ازجمله انار,زعفران ,انگور ,بادام ,کشمش ودیگر محصولات دربازارهای جهانی ازشهرت خاصی برخوردار است .About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 0
160