هنر

Posted on atهنر چیست؟؟؟


هنر یعنی فن و یا هر چیزی که در نهان انسان به شکلی از اشکال نهفته است
میتوان هنر گفت 


و یا میتوان هنر را یک پدیده ای فطری دانست که در ذات هر انسان به طوریکه خود آگاه نبوده  خالق با اعظمت برای بعضی کمتر و برای بعضی بیشتر ارزانی نموده است 


هنر در اثر علاقه و کسب نمودن توانایی های ذاتی و رشد استعداد ها و به مراحل مختلف و به شکل های گوناگون بروز می نمایند بعضی از هنر ها در اثر سعی و کوشش بدست نمی آید چون هنر خیاطی معماری  نجاری و یا نقاشی و یا هم قالین بافی که از یک طرف شغل ارزنده ای برای شخص بوده و یا هم در اثر کوشیش زیاد مشهور و نامدار خواهد شد


ولی باید گفت که در ذات و اندیشه ای و تقکرات بعضی از افراد این پدیده ذاتی بوده که شخص مورد نظر را از د یکر اشخاص عادی و معمولی متمایز می سازد این اشخاص جز دانشمندان و فلاسفه  ای جهان و یا هم شاعران و نویسنده گان نامدار یشریت در تمامی نقاط جهان را در بر می گیرد و هم از جانب دیگر هنر و هنر مندان سبب تو سعه و رشد اقتصاد هم از جوامع کوچک و جوامع بزرگتر و یک کشور می گردند


همچنان هنر را میتوان ویژهگی خاص از یک دست رنج نام نهاد که بطور ناخود آگاه از ضمیر شخصی به شخصی تبارز نموده و بسیاری از مسایل مغلق و پیچیده و یا ناهنجاریهای زمانی و یا هم از عوارض طبعی و بسا موارد  دیگری را در اندک زمان حل و پیش بینی می کند


 


در کل باید کفت که بعضی از این هنر ها ایده و تفکرات درونی و گفته های و خاصیت های انسان را در غالب هنر چون هنر رسامی و یا نقاشی و شاعری و نویسنده گی به شکل تصویر و یا حروف و یا هم به شکل قعطه ها رباعی هاو شیوه های دیگر حرف دل انسان را به دیگران باز گو می نمایند


ما همه روزه شاهد بسیاری هنر های از آثار دستی و فکری هنر مندان جهان هستیم و ما چقدر به دیده ای تحسین نظاره گر این مبهومات دست نگری یک انسان فوقالعاده و قابل ستایش می باشیم که البته باید گفت که خداوند این نعمت را برای اندک شماری از آفریده های خود عنایت نموده است و از طرف دیگر استعداد در نهان هر انسان هست و این بستگی به طرز بر انگیختن و نهوه تبارز دادن و و خلاقیت و بالخصوص طرز استفاده ای آن دارد که انسان را به اوج قله های شهرت رسانیده و هم از طرفی شخص بتواند این پدیده ای فطری را به نهوه ای احسن که نفع ملت و منافع یک کشور چی که تمام کره ای خاکی را در بر به گیرد و از خاک گذشته به طور عموم از آسمان تا عمیق ترین نقطه ای زیر زمین چنانچه خود شاهد پیشرفت ها و تحقیقات در اکثریت اقمار و سیارات دیگر هستید که دانشمندان در سدد اند که بتوانند در دیگر سیارات آب و هوا را دریابند تا اینکه انسان ها بتوانند جای بود باش بهتری در دیگر سیارات را دارا باشند 


باتشکر


نویسنده: عمرزبیر About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160