محیط زیست در هرات باستان

Posted on at


دید گاه استراتیثری انکشاف ملی افغانستان  تا سال      2020    برای افغانستان جامعه ی معلو از امید و سر شاراز رفاه براساس اقتصاد تحت رهبری سکتورخصوصی قوی , مساوات اجتماعی و حفظ پایدار محیط زیست رادرنظردارد

 

 

. دید گاه استراتیثری ملی حفاظت  محیط زیست ارتفا مثبت و کیفیت زندکی مردم  افغانستان  از طریق حفاظت  نگهداری و بهبود محیط زیست  کشور می باشد . معیثت بسیاری از مردم کشور عزیزما افغانستان  براثر تخریب محیط  زیست ناشی از عواملی چون جنگ  فقر  رشد  سریع نفوس و شیوه های ناپایدار تحفظ حیات مورد تهدید قراردارد.

 

 کمبود و تخریب منابع  اساسی طبیعی  سبب دگرگونی روند عادی  زندگی  در قریه جات گردیده  و در نیتجه باعث بیجا شدن و مهاجرت قریه نشینان به مراکز شهری شده است  که ولایت هرات این  هم  مجزاازاین رو ند نیست 

ارزو عالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160