وقایع مهم تاریخی افغانستان

Posted on at


  


  1اولین لویه جرگه غیر رسمی در زمان میرویس خان هوتک درسال (1709) م بوجود آمد


  2 اولین لویه جرگه رسمی به اثر پشنهاد نور محمد خان غلجایی در امارت مزارشیرسرخ در داخل قلعه نظامی نادر آباد درقندهار به سال (1747) م که منجر به انتخاب احمد شاه بابا شد بوجود آمد.


 3  تجاوز اول انگلیس به افغانستان (1839) م در زمان امارت امیردوست محمد خان بوقوع پیوست.


 4  تجاوز دوم انگلیس ها در سال (1878)م در زمان امیرشیرعلی خان ویعقوب بوجود آمد.


 


 


 5 تجاوزسوم انگلیس ها که منجر به استقلال افغانستان شد در سال (1919) م بود.


 6 به تاریخ 28 اسد روز استرداد واستقلال کشور ما افغانستان در زمان امین الله خان بود.


  7  به تاریخ 26 سرطان (1352) برای اولین بار توسط سردارمحمد داودخان اعلان جمهوری در افغانستان گردید.


  8 به تاریخ هفتم ثور( 1357) کودتای کمونستی وبه قدرت رسیدن نورمحمدخان ترکی.


 9 به تاریخ 24 حوت (1357) قیام مردم هرات .


 10 نخستین جریده مشهور افغانستان در سال(1875) م بنام شمس النهار در زمان امیرشیرعلی خان منتشر گردبد.


 11 اولین مجله افغانستان در زمان محمداعظم خان به کوشش سید جمال الدین افغانی در سال (1868)نشر گردید.


 12 روز دوشنبه (21عقرب 1380) فرار طالبان از هرات.


13  (22عقرب 1380) فرار طالبان از کابل.


 


14  (15قوس 1380) جلسات در شهر بن آلمان.


 15 به تاریخ 21 قوس(1382 )آغاز جلسات لویه جرگه وقانون اساسی در افغانستان.


 16 به تاریخ 2 قوس(1375) قیام زنان هرات علیه طالبان.


 18 وبه سال (1946 )افغانستان عضو ملل متحد گردید.


 19 به تاریخ 29 سنبله 1390 شهادت استاد برهان الدین ربانی به اثر حمله انتحاری که از طرف دشمنان افغانستان طرح ریزی شده بود و به وسیله شورای کویته یعنی پاکستانی ها این حمله صورت گرفت وبه عمر71سالگی جام شهادت را نصیب شد ولقب قهرمانی صلح افغانستان برایش دادهشد


.


 20 در (30 حوت 1358) قیام مردم کابل علیه رجیم کمونستی.


 21 به تاریخ (6 جدی1358) تجاوز ارتش سرخ روسی به افغانستان و به قدرت رسیدن ببرک کارمل.


 22 (به تاریخ 29 عقرب 1365) به قدرت رسیدن داکتر نجیب.


 23 به تاریخ (26 دلو 1367) فرار روس ها از افغانستان.


 24 به تاریخ (29حمل 1371) سقوط حکومت داکتر نجیب الله وپیروزی مجاهدین در هرات.


 25به تاریخ ( 8 ثور 1371) سقوط دولت کمونستی و به قدرت رسیدن صبقت الله مجددی و دو ماه بعد در همین سال به قدرت رسیدن استاد ربانی.


 26 به تاریخ (20میزان1373) ظهور تحریک طالبان در قندهار.


 27به تاریخ( 14سنبله 1374) سقوط هرات به دست طالبان.


 28به تاریخ (5 میزان1375 ) سقوط کابل به دست طالبان و دار آویختن داکتر نجیب الله به دست طالبان در کابل.


 29   به تاریخ (18 سنبله 1380) شهادت انجینر احمد شاه مسعود به دست ترورستان.


30  معائیده ننگین گندمک در سال (1879 م) توسط امیر یعقوب خان با انگلیس ها به امضا رسید که در اثر آن نقطه استراتیژیکی کشور یعنی درهُ خیبر، کرم ، بولان برای همیشه از افغانستان جدا شد.


31 معائیدهُ دیورند در سال (1893)بین امیر عبدالرحمن خان و نمایندهُ انگلیس دیورند به امضا رسید که در اُثر آن خاک های چمن ، پیشین ،و زیرستان، چترال از افغانستان جدا شد.


32 اول جد (1380) به قدرت رسیدن حامد کرزی وشروع حکومت شش ماهه.


33 ((21جوزا1381))لویهً جرگهً وتعین مجدد حامد کرزی به دولت انتقال اسلامی 18ماهه.


 


34 نزدهم حوت( 1379)انهدام مجسمه های بزرگ بوداً در بامیان.


35 دوم حمل( 1383)ترور میرویس صادق وزیرهوا نوردی هرات.


36به تاریخ( 25سنبله1358) مرگ نور محمدخان ترکی وبه قدرت رسیدن حفیظ الله امین.


37 در سال(1885م) به اًثر توافقات عبدالرحمن خان پنج ده افغانی واقع در شمال مرغاب به روس ها تعلق گرفت.


 


 About the author

harewa_hyahoocom

Harewa Hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is a student in 12th class of Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160