ظرفیت وتوانایی های من و برادرم

Posted on at


 


امروز مینگارم من وبرادرم هیچ فرقی نداریم


آیا شما کدام فرقی در بین ما می بینید ؟


من که نه خیری نمی بینم


شاید جواب شما این باشد که او بچه است وجنس مخالف تو است


من هم قبول دارم که ائ بچه است این تنها فرقی بین ماست او بچه است ومن دختر هستم


این تبعضی نیست زیرا در خلقت خود او بچه است ومن یک دختراما افکار ایده ها ؛توانای ،واستعدادهای ما ن را در نظر بگیرید زیرا من در آن فرق را نمی بینم درست است او پسری است ومن دختری اما همیش سهم من از دختر بودن فرد شماره دوم نیست من نفر اولتر از برادرم هستم وجنس شماره اول هستم این اولویت را خودم  برایم تعین نمودم زیرا من فرقی با کسی ،مردی ، پسری ، وهیچ کسی ندارم


واین اعتماد به نفس من است که انگیزه را برایم ایجاد نموده تا به همه بگویم بلی


من همان دختر افغانم که زحمت می کشم وفرقی ندارم با برادرم


این احساس از زمانی برایم دست داده مطالعه نمودم در زمان جهالت دختران را زنده به گور می کردند


تولد دختر  را جرم می پنداشتند زمانی که یک زن دختر به دنیا می آورد همیش در ترس وچهره اش سیاه بود


یا به تحت لفظی می گویند دختر اجازه بیرون شدن را نداردمانع درس وتعلیم ، آزادی های اش می شدند وهزاران ظلم را به آن می قبولاندند


اما امروز امیدوارم ودر این بلاک متوجه شوید


عزیزان بین دختر وپسر هیچ فرقی نیست  دختر هم خلق شده خدا است وپسر هم خلق شده خدا است


او هم بشر است این هم بشر است کار درس ، وظیفه همه هم برای زن جواز دارد


این همه افکاری میراث جهل ونادانی  است که به رشد نرسیده است واین ایده ها نیاز به شستن دارد زیرا فعلا دختر ها آن دختر های نیستد که همیشه ساکت می بودند وسهم شان از هر سوال وجواب باخت بوده امروزه این دختران  دختران نسل گذشته نیستند زیرا حقوق شان را می شناسندسطح علم شان بلند رفته است وخانواده ها هم در باره  حقایق اولاد های شان آگاهی  پیدا نموده اند وباید گفت امروز از استعداد ها وافکار ، اید ها وطرح ها  ودست آورد های خانم ودختر ها زیاد می باشد وباید به عمق کیفیت برویم نه به  ظاهر افراد


آرزو "رحمانی "


 About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160