نقش جوانان در پیشرفت کشور

Posted on at


جوانان یکی از مستحکم ترین عضو جامعه بشمار میروند اساس وپایه کشور را جوانان تهداب گذاری میکنند ویکی از فعال ترین قشر جامعه
بشمار میروند اما بدبختانه در کشور ما افغانستان به جوانان هیچ نوع کمک وهمکاری در عرصه پیشرفت آنها صورت نمیگیرد نقش یک جوان
با وجود این همه مشکلات باز هم افغانستان نیاز دارد که جوانان سعی وتلاش کنند تا بتوانند افغانستان را با این افکار زیبا وروشن خود کشور را آباد سازند.و تمام جوانان به این امید زنده گی میکنند که یک روز در افغانستان صلح تأمین امنیت وآرامی خواهد شد و کشور عزیز ما رو به
پیشرفت خواهد رفت نقش یک جوان با استعداد در کشور یک کشور با ثبات خواهد بود جوانان تنها شامل قشر ذکور نمیباشند بلکه
فیصدی زیادی راقشر اناث نیز تشکیل میدهند که آنها هم در پیشرفت کشور رول مهم واساسی را بازی میکنند.و یک دختر هم میتواند وظایف مختلف را داشته باشد مثل:قاضی،داکتر،انجینر واز همه مهمتر معلم بودن که میتواند تا جوانان دیگر را به جامعه تقدیم کند وجوانان باید در توسعه وپیشرفت جامعه افغانستان نقش مهم را ایفاوبه  ضد جهل،نادانی،ورشوت خواری وغیره  فساد ها مبارزه جدی کنند.


رشوت خواری وغیره مفاسد مبارزه کنند تا ما هم بتوانیم در تمام امور کشور فعال باشیم واز بد بختی ها ومشکلات جلوگیری کنیم.
About the author

160