انرژی

Posted on at


انسان هر حرکاتی را انجام می دهد.واز یکجا به جای دیگر میرود. به نام انرژی یاد می شودوبه طریق های مختلف انجام می شود.به محیط وچهار اطراف خود نظر کنیم .می بینیم که وسایل واشیاء زیادی موجود می باشد.که به طریق های مختلف کارمی کنند.ومردم از آن کار می گیرند.وباید تمام اشیاء که می بینیم نیاز به یک قوه که باعث حرکت میشود.مانند اینکه آب را داخل ظرف ریخته روی آتش بگذاریم .آب گرم گردیده وبه جوش آمده وحرکت می کند.پس تمام حرکات که اشیاء انجام می دهند به نام انرژی یادمیشود.ما نمی توانیم انرژی را به چشم ببینم .


مامی توانیم باحرکت قوه دست خود انرژی را مشاهده کنیم واز یک جا به جای دیگر انتقال دهیم .انرژی یک کلمه یونانی می باشد.به معنای قابلیت کار میباشد.در طبیت انرژی های مختلف وجود دارد .که ما می توانیم به طریق های مختلف کار بگیریم .برای اینکه ما بتوانیم حرکت کنیم وکارهای روزانه خودرا انجام دهیم .ودست وپاهای ما قوت را رفتن را داشته باشد.نیاز به انرژی دارد.پس انسان تا زنده است باید موادغذایی، میوه جات، سبزیجات،وویتامین ها ضرورت دارد.تا انسان توانایی پیدا کند.وحرکت کرده بتواند


چون انسان در طول روزکار کرده به انرژی ضرورت میباشد.وغذاقوت روح وروان انسان میباشد.وبدون غذا زندگی نا ممکن است.وبرعلاوه موادغذایی منبع مهم دیگر انرژی سوخت می باشد.مانند:تیل،پطرول،دیزل،ذغال سنگ،چوب وغیره میباشد که هم در خانه ها وهم در موتر ها استفاده می شود.ودر خانه ها،کارخانه جات انرژی مصرف میشود.وتمااین انرزی های که ذکر کردیم انرژی خودرا از آفتاب بدست می آورند.پس انرژی در تمام عرصه زندگی نقش عمده ای را یفاء می کند.وآب وبرق از جمله انرژی های بسار مهم در زندگی بشمارمیرود.وما باید از آن به صورت درست استفاده کنیم تا باعث حادثه واز بین رفتن خود نشویم .انسان هر فعالیتی مانندرا ه رفتن ،ورزش کردن وتمام فعالیت های که انسان انجام می دهد به نام انرژی یاد میشود.


انرژی انواع مختلف دارد .که عبارت از (1)-انرژی برقی یعنی که در جهان امروز رایج دارد که مردم به طریق های مختلف کار میگیرند.مانند:ر.شن کردن رادیو،یخچال،تلویزیونودیگر وسایل انرژی برقی می گویند. (2)- انرژی حرارتی این انرژی از اقرمحروقاتی مانند:گاز طبیعی ،تیل،گرم کردن خانه ودیگرانرزی ها استفاده می کنند. (3)- انرژی کمیاوی این انرژی در مالیکول های بعضی از موادذخیره شده وقتی مالیکول های این مواد تغیرمیکند.می تواندآزادشود.مانند:در بطری موتریابطری های خشک (بالتی ها)انرژی کمیاوی داخل آنهاآزادمی گردد.وبه شکل انرژی برقی استفاده میشود.About the author

160