بدخشان شهر همیشه بهار

Posted on at


خداوند متعال همه ئ انسان های روی زمین را بطور یکسان پیدا نکرده است و بلکه همه و ما از لحاظ اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و...از هم متفاوت می باشیم!


خداوند بزرگ همیشه بنده گان خود را مورد ازمایش وامتحان قرار می دهد،ولی می بینید در عوض کارهایی را که ما در این دنیا انجام می دهیم... پاداش وجزایش را در همین دنیا نصیب ما می سازد.هنگامی که عملی را مرتکب می شویم که خاره از دایره و محوطه ئ اسلام است،باعث برانگیختن خشم وغضب خداوند متعال می گردد و قهر وغضب خود را بر بنده گان مخلص قرار می دهد٬ تا باشد درس عبرتی بر سایرین گردد.اگر امروز در بدخشان این چنین یک حادثه ئ طبیعی هولناکی به وقوع پیوست، شاید وحتما فردا وبا در فردا های دیگر در شهری دیگر و بالای مردمان دیگر به وقوع بپیوندد.بر ما مسلمانان لازم وضروری است که دست لطف ومهربانی خویش را بالاس سر این افراد مصیبت دیده چتری سازیم.


مردمانی که تمام هست وبود زندگی چندین وچند ساله ئ خویش را با لرزشی از دست دادند در زیر انبارهایی از خاک مدفون ساختند،انهایی که شاید زنده در گور خویش اسیر ماندند،انهایی که لحظه لحظه تپیدندتا جان باختند وراهی برا ی نجات وفرار از زیر خروار ها خروار خاک رانداشتند.انهایی که ماندند بدون در دست داشتن هیچ برای زندگی دوباره،بدون هیچ رمق و توانی برای از سر گیری مجدد، سر در گم بدون هیچ راه نجاتی.اگر مسلمانیم ویا خود را مسلمان خطاب می کنیم،پس این همچون فرضی است بر ما که هم پیکرمان را در یک چنین شرایط سخت ودشواری یاری ومدد رسانیم،تا بتوانند زندگی خویش را دوباره از نو وصفر اغاز نمایند. وبر انانی که رفتند از بارگاه ایزد منان طلب مغفرت نماییم ودر بهشت برین شاد بمانند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه حوض کرباس میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/Hozakarbas-Herat/blog_post


نظیره ساداتAbout the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160