آداب واهمیت خوابیدن

Posted on at


خواب ازجمله مهترین اموری است که بدن به آن ضرورت زیاد دارد. انسان در طول روز بیدار بوده وکار می نماید وبرای کسب معاش وروزی تلاش می کند وبه سبب فعالیت های گوناگون بدن خسته شده ونیاز به استراحت دارد تا در آسایش وآرامی قرارگیرد.خداوند(ج) شب را بهترین وقت برای خواب شدن آفریده است وتمام انسانها در شب که تاریک است به خانه هایشان بوده وهیچ کس فعالیتی را انجام نمی دهد وشب کاملاً تمام محیط ها آرام وخاموش می باشند. وانسانها هم در حال استراحت وخواب قرار دارند تا بدن آماده برای کار فردا گردد خواب برای اطفال فایده زیاد دارد وباعث رشد عقلی وجسمی یعنیعضلات واستخوانهای شان می گردد


 اگر در مورد خواب به دقت بیاندیشیم از جمله بزرگترین نعمات خداوند متعال برای بنده گانش می باشد که باید انسان از آن شکر کند وشکر آن آنست که مسلمان در وقت خواب آداب آن را رعایت نماید. دین مبین اسلام انسان را به درست خوابیدن رهنمایی نموده ودر قرآنکریم واحادیث نبوی در مورد آن تأکید زیاد نموده است. چنانچه رسول الله (ص) در حدیث شریف می فرماید:« إِذاَ أَتَیتَ مَضجَعَکَ فَتَوَضَّأ وَ ضُوءَکَ لِلصَّلاتِ ثُمَّ اضطَجِع عَلَی شِقِّکَ الأَیمَنِ وقُل : اللهُمَّ أَسلَمتَ نَفسِی اِلَیکَ وفَوَّضتُ أَمرِی وَأَلجأتُ ظَهرِی إِلَیکَ رَهبَةً وَرَغبَةً إِلیکَ لَا ملجَا وَلَا مَنجَا مِنکَ إِلّا إِلَیکَ آمَنتُ بِکِتَابِکَ الّذِی أَنزَلتَ وَ نَبیِّکَ الَّذِی أَرسَلتَ، فإِن مُتَّ مُتَّ عَلَی الفِطرَةِ»{صحیح البخاریترجمه: رسول الله (ص) می فرماید: چون به خوابگاهت روی آوردی وضو بگیر؛ درست همان طور که برای نماز وضو می گیری ، سپس به پهلوی راست خوابیده بگو«اللهم اسلمت نفسی...»(خدایا خود را به تو تسلیم کردم، وکار خود را به سپردم، واز روی هراس واز روی علاقمندی به تو اتکاء می نمایم، از تو پناهگاه وگریز گاهی جز به سوی خودت ندارم. به کتابی که فرو فرستادی، وبه پیامبری که ارسال فرمودی ایمان آوردم. اکر در چنین شبی بمیری بر فطرت مرده ایدین اسلام دین مفید وسودمند است وبرای تمام مسلمانان زندگی با خیر ونیکی را می خواهد. از این لحاظ در تمام امور زندگی انسان را رهنمایی می نماید. طوریکه گفته شد قبل از خواب باید وضو گرفته شود وانسان با نیت کامل وبه فکر ویاد خداوند متعال خواب شود. درپهلوی راست خوابیدن خوب است زیرا در طرف چپ قلب وجود داشته وخوابیدن در روی قلب ضرر دارد. خواندن اذکارمسنونه ودعا ها قبل از خواب مهم است وباعث خواب خوش وبدون خوف واضطراب برای انسان می گردد. یکی از آداب خوابیدن هم وقت خواب شدن است واز نا وقت خوابیدن باید پرهیز نماییم زیرا باعث قضای نماز صبح گردیده وانسان را کسل وخسته مینماید. واز همه مهمتر اینکه خواب روز خاصیت ولذت خواب شب را ندارد About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160