جسارت خود بودن را آشکار سازید

Posted on at


 


در ګوشه معروف شهر تان ایستاده شوید وانسان های که در حال ګذر است به دقت بنګرید.....چقدر نګران واندیشناک دیده می شوند ،این طور نیست؟ چونکه خود شان را مردود می سازند .هیچ کدام از ما خود را نمی پذیریم .همیشه در هر کاری توصیه ها وپشنهاد های دیګران را قبول داریم وانتظار داریم که سایرین عمل مار امتیاز بندی کند آیا به نظر تان این امر معقول ومقبول است ؟بطور حتم ناشایسته ترین پندار ها است ما خود مان را قبول نداریم وهمیشه بیمناک هستیم.


معلمی سخن ور در صنف تدریس می کرد که سعی کنید هنګام سخن ګفتن حالات وقیافه تان چنان باشد که واژها وکلمات شمارا افاده نماید بطور فرض،اګر از بهشت سخن می ګوید،باید چشمان تان از فرح وشادی به درخشد وچهره تان بشاش باشد.اګر در مورد جهنم وکیفر ګناهان مطلبی را بیان می دارید....قیافه روزانه تان را اګر بر چهره اتان بیاورید کافی است


.


دقیقآ به سخن این معلم توجه کنید .قیافه روزمره یا روزانه چی است؟آیا قیافه روز مره همان قیافه ای است که ما به علت رد کردن خودمان وعدم اعتماد به قابلیتهای شخصی امان حالت بیمناک ومتردد ګرفته ایم؟


آیا می دانید که هرکدام شما از انسانها داراای چی منزل ومنرلیتی هستید؟آیا به تکامل وقابلیتهای خود واقف می باشید؟یقین داشته باشید که شما نمونه ای از کاملترین مخلوقات هستید. ذره ذره وجودتان مبده هستی راعیان می سازد.در کنار تواناای وقدرت صاحب نیروی بس عظیمی چون فکر هستید واین شما را ارجحتر وارزنده تر از بقیه پدیده های می سازد.پس کوشش نمایم که از همین الان خود مان را بشناسیم اګر خود مان را بشناسیم بسیاری از مشکلات رفع می ګردد


.


از همی الان ساعت خود شناسی را سرلوحه ای خود قرار داده وسعی کنید که قابلیتهای خود را در یابید،ګرچه جهش ۱۶۰ درجه ای تا حدودی در یک لحظه امری مشکل است اما شما با خود شناسی وایمان به اندیشه های خود تان می توانید انسان سرمشق والګو باشید،به جای مردود ساختن اندیشه ها وکردارهای شایسته ای خودتانرا بپذیرید.160