آموزش های به روز پزشکان نظامی

Posted on at


نیروهای امنیتی افغانستان تا چند ماه دیگر مسوولیت امنیت این کشور را به عهده خواهند گرفت و تمام عملیات های نظامی توسط نیروهای داخلی انجام خواهد شد, در کشوریکه جنگ و آسیب دیدن یک پدیده معمولی است. در این ویدیو پزشکان نظامی را مشاهده مینمایید که مهارت های تازه و نوینی را فرامیگیرند که در میدان جنگ استفاده خواهد شد.مهارت های به روز پزشکی در میدان جنگ یک پدیده حیاتی است تا با معیارهای بالاتر و بهتری به درمان زحمی ها بپردازند. در جریان روند تمرین های آموزشی  یک فضای جنگی ایجاد میگردد که که پزشکان را با فضای جنگی و مشکلات آن روبرو میکند تا بتوانند جان سربازان را نجات دهند و یا آنها را درمان کنند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160