ازادی بیان

Posted on at


ازادی بیان در نظر من گشایشگر گره بسیاری از مشکلات است،اندیشه ها را به سمت رشد وتکامل سوق می دهد،از کجروی وانحراف می کاهد،اعتماد به نفس وخود کفایی را در افراد جامعه به حد والا وقابل ملاحظه ای افزایش می دهد،ریشه های ظلم را می خشکاند و به مردم حق دفاع از خود ورعایت حقوق دیگران را واضح می سازد.بر محبت ها وسعت بخشیده و زمینه ئ تحکیم همبستگی و وحدت را برای آرمان های هالی انسانیت مساعد می سازد.


محیط زندگی را از اعمال تاریک ونادرست پاک می سازد، بدین وسیله از کدورت ها،عقده ها کاسته و راه حلی را جستجو واز نا امیدی های در پس ان ما را می رهاند.انسان ها رفته رفته به شنیدن حقیقت ها و نکوهش ها عادت می دهد واحساس مسئولیت های اجتماعی را در افراد زنده می کند و در کنارش رشد وتکامل می بخشد وانسان را برای دفاع از اعمال و افکارش همت و توانمندی می بخشد.ازادی بیان به منزله ئ تنفسی برای اجتماع است که ان را از انفجارات مهیب باز داشته و راه های راحت تری را برای رسیدن به اهداف مساعد می سازد.ازادی بیان انگیزه ئ خوبی برای شناخت مشکلات بغرنج جامعه و پی بردن به راه های حل انها است.ادامه و تکرار جنایات به حقوق انسانها را کاهش می دهد وراه رشد سالم اندیشیدن را به مشتاقان معرفی می سازد و در کنار ان برای خطا کاران با چانسی دوباره زمینه ئ تغییر و اصلاح را میسر می نماید.خشت های کاخ ظلم را بیجا می نماید و دنیای اعتماد به خود ودیگران را به هم متصل وزمینه ئ تبادل نظر وافکار را فراهم می سازد.گاهی شاید چیزی برای گفتن نداشته باشیم،ولی اگر زبانمان را ببندیم ارزوهایی برای گفتن در روحیه ئ ما پیدا خواهد شد.برای رسیدن به ارزوهایمان تا چه حد حاضریم تلاش کنیم.برای کسانی که نمی خواهند مرده ئ متحرک باشند سنگینی ایشان بر دوش جامعه بیفتد.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه ملکه جلالی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool/blog_post


فوزیه محمدیAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160