بهترین هنرمندان محلی درافقانستان

Posted on at


هنرمندان محلی درافقانستان ازیک شخصیت خاص برخوداروهمیشه نام شان جاودان است وبهترین آهنگاه برای مردم خودمی خوانندن ما درافقانستان بهترین هنرمندان سرشناس داشتیم وداریم ماننداستادساروان اتساد سرآهنگ احمدظاهرکه بهترین هنرمندان درگذشته بودن وتاحل توسط هنرمندان جوان آهنگایشان سرودمی شودوهنرمندان امروزی درافقانسان وحیدقاسمی امیرجان صبوری استادگلزمان واستادمحوش که بهترین آهنگ رابرای مردم غم دیدخوداجرامی کندآنهادرآهنگ های خوددردوغم مردم بیچارخودبیان می کنند گوش دادن به آهنگهای این استادان مشهوربه انسان یک خوشی خاص میدهدچون آهنگهای زنددارنداین هاهم هنرمندان معاصرکشورماهستندکه تاریخ کشورمارادرخشان کرداندبا آهنگای محلی افقانی بامعنای متفاوت دراوقات وزمان متفاوت خاص آهنگ می سرودن این هنرمندان آهنگهای دلپذیراجرامی کندکه کوش دادن به آهنگ های آنها پیروجوان نداردچون همه ما آن آهنگا رادوست داریم هنرمندان زیادترآهنگای غزل می خواندبه خاطریکه آهنگای غزل دلنشین است تمام ولایت های افقانستان موسیقی محلی خودرادارندونظربه ولایت شان آهنگ می سازنددرافقانستان جندین نوعموسیقی وجود داردمانندقطعنی هزارگی ازبکی دری پشتوقرصک وغیرAbout the author

160