پرنده بال شکسته زندگی

Posted on at


یک فرشته زیبا وخیالی که در زندگی ما میاید تا زندگی ما را تحقیر دهد زندگی ما را رنگ تازی دهد ورنگ های تیره را با خود از زندگی ما میبرد برای ما اشیانه خال از گناه را میسازد به کمک توبه اما ما پس به همان خانه خرابه بر میگردیم اگر میپرسید چرا بخاطر اینکه ما انسان هستیم

امید در دل نا امیدی زمانی که فکر میکنیم به اخر رسییم تا میفهمیم که ای وای حال بازی زندگی شروع شود تا عمر مان به پای هدف های پوچ میگذرداما هنوز یک چانس برای شروع تازه در اخرین لحظه است زمانیکه تنها یک ثانیه وقت دارید بازهم تلاش کنید زیرا هنوز شیطان در کنار شما است که شما را گمرا کند پس بدانیم هنوز یک چانس است

 

نشانه یک عشق جاودان عشقی که برای پرواز بال هایش را باز کرد اما پریده نتوانست زیرا بال هایش را این زندگی بی رحم شکستاننده است ان این عشق است یک نفس یک صدای که در همه جا منتشر شده است او در هر جا است فقد کافیست چشمانت را ببندی تا معشوقت را ببینی ونفس هایش را احساس کنی درد او درد تو چشمهایش زیبا به رنگ ابی اسمان که مملو از صداقت وخالی از ریا است فقد کافیست باور کنیم تا به سراغ ما بیابد ایا باور میکنید

اینه خالص برای شناخت خود کی هستی برای چی امدی به دنبال چی میگردیم وبا چی از اینجا میرویم ما باید پر از سوال های باشیم که تمام ان جواب ها ما را با دست پر از این باغ برویم نه با دست خالی اول برای موفقیت خود را میشناسیم تا پله های دیگر را به اسانی بپیمایم اگر در این مرحله نا کام ماندیم پس راه ها ودر ها بسته میشود وما میمانیم ودر های بسته ونا امیدی که انتهایش به امید ختم نمیشود وبس

ترسیدن از خود برای اینکه دیگران ما را قبول داشته باشند اول باید ما خودمان را قبوا کنیم وگرنه هیچ چانسی نخواهیم داشت ترس از خو خود به خود خودمان را نا بود میکنیم وتنها کوشش ما این است که همیشه از جامع دوری کنیم وبدین گونه ما برای زندگی کردن در این اجتماع هیچ چانسی نخواهیم داشت زیرا در این اجتماع هر کس خودش جای خود را میگیرد اما ما با این کار خود دیگران را از خود میرانیم واین بزرگترین ضعف است زیرا اینگونه هر گز موفق نخواهی شد حق خود را از زندگی بگیریم وهمیشه یک اضافی خواهیم بود

دنیای خیالی وبی حمتا که انسان را به با خالق این جهان اشنا میسازد وانسان نیز ب اینکه زره بیش نیست اقرار میکند اینجاست که حقیقت اشکار میشود اینجاست که یک اغاز جدید شکل میگیرد یک اغازی که اولش ما با خالق خود اشنا واخر به سوی او میرویم     یااین یک رویا نیست رویای که حقیقت انرا به اغوش میگیرد  

 

فرشته کوچک زیبا یک دنیای خیالی که تنها برای ما واو است زمانی که او را به اغوش بگیری پس تمام دنیا پیش پای تو زانو میزنند زندگی برای تو یک امید میدهد چشمان او روح ما را از گناه پاک میکند هست این فرشته در زندگی بسیاری از ما هست یا خواهد بود دستان کوچک وزیبایش که ما را به دنیا قهرمان ثابت میکند

یک سکوت پایان نا پذیر سکوتی که سراسر وجود ما را در بر میگرد ما را با خود به سرزمینی میبرد که هیچ صدای در ان شنیده نمیشود وسیاهی که وجود ما را به تسخیر خود در میاورد سیاهی که هرگز ما از ان خلاصی پیدا نه خواهیم کرد همه رنگ ها از پیش روی ما گم میشوند وتنها رنگی که در زندگی ما میماند رنگ سیاه است یعنی رنگ بدبختیAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160