مصارف بیجا

Posted on at


اسراف کردن کار درست و پسندیده ای نمیباشد ، امروزه در تمام جوامع اسراف مانند یک رواج در بین مردم شده است ، مردم در بین خود چشم و هم چشمی دارند و در بیشتر کارهایشان به چشم و هم چشمی میپردازند که این یک عمل بد میباشد در بین تمام مردم که از هر طرف ضرر های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه داردامروزه مردم در محافل ، مهمانی ها ، جشن ها و سایر کارها به مصارف گزاف و بیجا میپردازند ، مثلاَ: در محافل شان تعداد زیادی از مردم را دعوت میکنند ، نانی که در محافل خویش درست میکنند بیش از حد میباشد و گران قیمت و همین قسم صدها نوع مصارف دیگر که لازم و ضروری هم نیست آنها انجام میدهندجامعه ما یک جامعه اسلامیست و دین اسلام مصارف بیجا را منع کرده است و آن را یک عمل ناپسند میداند ما هم که در این جامعهء اسلامی زندگی میکنیم و مسلمان هستیم باید از احکام دین پیروی کنیم و مصرف بیجا نکنیم و در عوض اندکی از پول و سرمایهء مان را به نیازمندان و بیچاره گان بدهیم تا اندکی نیاز های شان را رفع نماید و مردم فقیر و بیچارهء مملکت مان هم ناچار و آواره نباشند و اگر کسی به این مردم کمک نماید خداوند(ج) به وی پاداش عظیمی میدهد و در آخرت یک بندهء نیکوکار و رستگار در نزد خداوند(ج) میباشیم


 


نویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/217356/217356About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160