زندگی از نگاه روانشناسی

Posted on at


بروز و ایجاد یک رویداد، اتفاق حادثه، تنش، بحران و یا فاجعه در جامعه و زندگی انسانها یک امری قابل قبول است و نمی توان از آن دوری کرد و یا آنها را نپذیرفت و از آن اجتناب کرد.


اگر زندگی و رویداد های آن را از نگاه کالبد شگافی مطالعه کنیم، چنین بررسی می شود :


زندگی یعنی بروز و ایجاد تنش که از تغییرات درونی و بیرونی برگرفته شده است و احساس نیاز یک وسیله و داشتن توان برای مقابله و رفع آن و حرکت به سوی منزلت های بلند برای رسیدن به نیاز و خواست ها و در نتیجه ایجاد یک تعادل جدید است.آلفرد آدلر روانشناس فردی از کشور اتریش درباره زندگی می گوید :


زندگی یک استقرار دایمی و مکرر است و یا تعادلی است که هر لحظه این تعادل از بین میرود و پس می گردد و دوباره به لرزش و حرکت در می آید و هر یک از ان حرکت ها ممکن انسان را از موقعیت بالا به طرف پایین و یا عکس آن را انجام دهد.


از نظر آدلر اولین مسیری را که انسان برای ساخت یک انسان جدید میساز، عمل مکیدن نوزاد است که یاد میگیرد چگونه تغذیه کند و تحول دیگر در ایجاد یک انسان جدید ایجاد روابط دوستی و صمیمیت و انس گرفتن می باشد که در نتیجه پیشرفت انسانیت در یک فرد را نمایانگر است


.


طوریکه قبلا ذکر شد حوادثات، تنش ها، اتفافات، بحران ها وفاجعه در ایجاد تغییرات در رفتار، احساس و عاطفه انسان ها تاثیر گذار است.


هر فردی از جامعه باید بیاموزد که روابط اجتماعی، خانوادگی و دوستی.... را چگونه پیش ببرد.


مقابله منفی با جامعه و افراد باعث عدم رشد خودِ فرد می شود،زیرا همه افراد یک جامعه با یکدیگر وابسته اند به طور مثال: شاگردان یک مکتب از استاد های خود می آموزند و امر می گیرند، اساتید از مدیره مکتب , مدیره از ریاست معارف شهرو ریاست از یک مرجع بالاتر "وزارت معارف" امر میگیرد و این مرجع از قوانین کشور امر میگیرد و به اجرا میگذارد، همه آنها به یکدیگر وابسته اند، فرض مثال اگر همین شاگردان به مکتب نروند بناءً نه مکتب ایحاد می شود و نه ریاست و به وزارت معارف که این امر در جامعه کنونی غیر ممکن است.


افراد باید طریقه هم نشینی با دیگر افراد جامعه را یاد بگیرند و سعی کنند یک فرد اجتماعی باشند و برای حل این موضوع میتوان کتابهایی که در رابطه با موضوع روابط اجتماعی است را تحت مطالعه قرار دهند.


وامن انکس.


 About the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160