زیبا بودن چهره مهم نیست بلکه زیبا بودن باطن مهم است

Posted on at


انسان متشکل از ظاهر و باطن میباشد.هیچ گاه ظاهر شخص استعداد های نوین وخلاقیت شخص


راجلوه نماه نمیکند بلکه این باطن شخص است که تمامی قوه خلاقیت استعداد و ابتکار درآن


نهفته میباشد.محال است ظاهرشخص باعث الگو شدن وی و وارد شدن به دنیای خلاقیت شود


چونکه معمای ورود به دنیای ابتکارات و استعداد ظاهر شخص بازی نمی کندتنها رمز ورودی


پاکی باطن شخص میباشد.شخصی که دارای ظاهر زیبا ولی باطنش ریشه فتنه و کینه دوزی


را پرورش وآبیاری نماید مانند درختی است زیبا بلند قامت دارای برگهای زیبا وسایه لذت


بخش ولی بی ثمر.درنزد خداوند{ج} هیچ گاه ظاهرشخص مهم نیست بلکه این باطن شخص


است که نماینده گی او را در نزد الله تعالی انجام میدهد.شخصی که دارای باطن پاک و بدون کینه وفتنه باشد مانند نوری درخشان در درون شخص


میباشد که هرگاه گام درزمینه های مختلف دنیا بردارد آن نور جلوی گام هایش را روشن


ساخته و فعالیت شخص راسریع میسازد تاکه بتواند الگو بودن خود را ثابت کند.


شخصی که زیبا صورت نباشد ولی در باطنش تمام جوابهای معماها ورمز موفقیت قفلها


نهفته باشد مانند کشوری است جنگ زده دارای مردمان فقیر و شکسته ولی در وجود خاکش


معادنی باشد که تمام کشور های پیشرفته از نگاه ثروت معادن بعد از اوقرار گیرند.


 


هیچ زمانی نباید یک شخص را از سر و صورت وی شناسائ وزود اقدام به تصمیم کنیم


مانند اینکه یک شخص از قریه جهت علم آموختن به شهر آمده و به یک مکتب شهری داخل


شود و در آنجا یک دانش آموز شهری نیز همزمان داخل مکتب شود وشاید شاگردان با دیدنشان بگویند از سر و صورتش معلوم میشود یک شخص دهاتی وعقب مانده است و با دیدن دانش آموز شهری که


دارای استایل و صورت زیبا میباشد میگویند چقدر خوشتیپ است از استایلش معلوم میشود جهان دیده


ودارای استعداد خوبی میباشد٬ در اینجاست که نمیدانند برای علم خوش استایلی مهم نیست بلکه خوش


استعدادی مهم است وشاید همان شخص دهاتی قوه استعداد و خلاقیتش نسبت به دانش آموز شهری


زیاد باشد و باعث نام آوری مکتبش شود.باطن انسان مانند طنابی است که انسان را از دنیای تاریکی و جهل بسوی دنیای پیشرفت و ترقی


سوق میدهد٬ زیر این طناب گودال بسیار تاریک وکوشندئ میباشد هر گاه انسان باطنش را با محبت


ومهربانی پرورش دهد طنابش محکم شده وباعث سریع رد شدن شخص میشود وهر گاه شخص باطنش


توأم از کینه و فتنه باشد طناب زنده گی اش فرسوده شده و باعث افتادن او در گودال مرگ میشود.


پس دانیستیم که باطن زورآورتر نسبت به ظاهر است.رول اساسی را در جامعه باطن شخص بازی میکند


واستعداد شخص در ظاهر شخص نمایان نیست بلکه در باطنش نهفته است.باطن پاک راه را برای پیشرفت و ترقی شخص می گشاید و باطن ناپاک انسان را گمراه کرده و مسیر


ما را از راه پیشرفت و ترقی بسوی جهل و تاریکی تغیر میدهد.این به دست خوده انسان است اگر


بخواهد خوشبختی این دنیا وآن دنیا را حاصل کند باطنش را مانند آب ذلال و شفاف می سازد و اگر


نخواهد زنده گی خود را تباه کرده است."ظاهر زیبا فریب دهد ترا با زیباهیش"


"باطن پاک شکار کند ترا با پاکی اش"


برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه مېرمن حیاتی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/MirmanHayatiHighSchool/blog_postAbout the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160