نقش کامپیوتر در پیشرفت علم ودانش

Posted on at


 


امروزه ما شاهد پیشرفت های زیادی در تمام عرصه ها خصوصأ علم و تکنالوژی هستیم. وبعد از اختراع کامپیوتر نسبتأ تمام کارها در پیشرفت علم و دانش آسان شد


.


خداوند(ج) انسان را اشرف مخلوقات خلق کرد. واندکی از علم خود را در انسان نهاد. تا دنیای بیرونی خود را بشناسد. و طوری که میخواهند زنده ګی کنند. وبرای هدایت شان کتاب و رهنمای فرستاد، تا ګمراه نشوند.


وامروز انسانها توانستند با فرا ګرفتن علم ودانش به دنیای دیګر راه یابند. وچیزی را اختراع کنند که به مصابه مغز انسان عمل میکند.وهر محاسبه پیچیده را سریع حل نموده ودایم در خود نګهمیدارد


.


با پیشرفت علم و تکنالوژی امکاناتی فراهم شده که میتوانیم ، از تمام رویدادهای جهان در چند لحظه اطلاع یابیم. ودر چند دهه پیش چنین امکاناتی وجود نداشت. پس ما ګفته میتوانیم که کامپیوتر در پیشرفت علم ودانش بسیار مهم وارزنده است.و از آن میتوانیم در حرصه های زیادی کار های خوب را انجام داد و استفاده های ګوناګونی کرد


.


اما در افغانستان هستند فامیل های که اجازه نمیدهد فرزندان شان از این تکنالوژی جدید چیزی را یاد ګیرند و فکر میکنند که اګر فرزندانشان کامپیوتر را یاد بګیرند ګمراه میشوند، اما شاید این را نمی دانند، که کامپیوتر نه تنها حل کننده مشکلات جامعه امروزی شده بلکه از کامپیوتر و انترنت به عنوان یګ آموزګار خوب استفاده کرده میتوانیم.About the author

ZainabHoseyni

من زینب حسینی متولد سال 1375 میباشم.
هم اکنون شاگرد صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم. ودر شهر هرات زنده گی میکنم.

Subscribe 0
160