چند روش برای بودن یک شاگرد موفق

Posted on at


 


چند روش برای بودن یک شاگرد موفق


شاگرد موفق به کسی گفته میشود که همیشه در انجام دادن کاری موفق و کامیاب باشد. یکی از مهمترین کاری که باعث موفقیت یک شاگرد میشود درست نمودن تقسیم اوقات خوب مییاشد که اگر یک شاگرد برای خود یک تقسیم اوقات صحیح درست کند توسط آن میتواند کدام کار را در کدام زمان انجام و در کدام زمان انجام داده نمیتواندباید همیشه کاری را که انجام میدهید راجع آن فکر، اندیشه و دقت نمیاید یعنی باید در انجام دادن کار خود عجله نکند باید درانجام دادن کاری اول از کسی مانند پدر،مادر و یا دوست خود مشوره بگیریم که این کار آیا درست است یا نادرست


به اندرز و نصیحت بزرگان ،پدر، معلم گوش بدهیم،در انجام دادن کاری مسوولیت پذیرباشد و دارای خلق نیک باشد به خصوص با کودکان با شفقت و مهربانی رفتار کند تا نزد همه افراد جامعه دارای عزت و احترام باشد


مطابق قوانین مکتب یونیفورم بپوشد، پایبتد به حاضری باشد  وهم صنفیان خود را اذیت نکند و ازاخلال در صنف جداً خوداری ورزدباید به دروس خود سعی وتلاش ورزد و زحمت بکشد تا در صنف درجه اول شود واز مهم ترهنگامیکه استاد تدریس مینماید نهایت استفاده خود را از سخنان استاد ببرددر نتیجه  انجام دادن چنین کار ها باعث سربلندی موفقیت یک شاگرد میشود About the author

160