انسان بیهوده آفریده نشده است

Posted on at


انسان بیهوده آفریده نشده است
انسان ها اشرف مخلوقات میباشند واز هر لحاظ از تمام زنده جان ها برترمیباشند. بعضی از انسان ها که دارای فکر ضعیف هستند زندگی را بیهوده فکر کرده واز این که زنده هستند بیزار بوده ومدام به این فکر هستند که سبب زنده بودن آنها چیست یا این که میگویند چرا وبرای چی زندگی میکنند ، اما زندگی برای هر انسان نعمت بوده وباید از آن برای راه های خوب وزیبنده یک انسان استفاده کنند.الله (ج)در باره این که انسان بیهوده خلق نشده است در آیه ای از قرآن کریم می فرماید:آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم وشما بسوی ما باز گردانده نمی شوید؟پس برتر است خداوند(ج)،پادشاه بر حق (از اینکه شما را بیهوده آفریده باشد)،معبودی به حق جز او نیست واو پروردگار عرش کریم(گرامی قدر است)        (المؤمنون)


هر گاه شخصی این آیه (المومنون) رانخوانده باشد و به این فکر باشد که بیهوده آفریده شده است مرتکب گناه میشود.واین شخص به آمدن روز آخرت وعبادات فکر نمی کند وبسوی اعمال منحرف کننده صوق داده میشود.واز وظایفی که الله(ج)فرض کرده که یکی از آن امر به معروف ونهی از منکر است دور شده وبه سوی اعمال بد گرایده می شود.در این حالت انسان از یک امر که الله(ج)فرموده است شما بیهوده خلق نشده اید دور گشته یا آنرا قبول ندارد.
مسلمانان هیچگاه نبایدبه این فکر شوند که بیهوده خلق شده اند، همین که خلق شده اند واز آنها نسل ها بوجود آمده یک نعمتی است از طرف خدای تعالی که برای انسان ارزانی شده است.وباید از آن در راه خداوند(ج)صرف کند.ودر روز قیامت سربلند وپیروز باشدواز نعمت هایی که در آن دنیا انتظار آن را میکشد مستفید شود که یکی از آن نعمت ها همانا نوشیدن آب حوض کوثر است. ودر آخر دعائیه ای برای تمام مسلمانان!
بار الهی!مسلمانان را در مسیری که گناه کنند ودر مسیری که نامحرم به چشمشان بخورد،ودر مسیری که باعث شود تورا فراموش کنند آنها را نبر ودر مسیری که نظر لطف ورحمت تو با آنها باشد وآنها هم مبتلا به گناهان نشوند آنها را توفیق بده تا بروند


.

 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160