چگونه یک کشور پیشرفته داشته باشیم؟؟؟

Posted on at


برای اینکه بخواهیم پیشرفت کنیم وبی نظمی ها و ویرانی ها از کشورما از بین برود باید همه چیز را هر فرد از خود شروع کند تا بتوانند همه شیوه های
یکدیگر را پذیرفته ومطابق به آن عمل کنیم برای اینکه بخواهیم تمام افراد کشور ما باسواد باشند باید این کار را نیز از خود شروع کرده وفواید آنرا به
دیگران رسانده تا بتوانیم همه باسواد شویم واین باسواد شدن در پیشرفت وساختار یک کشور رول بسیار عمده واساسی را بازی میکند تا علم نباشد کسی
به راه وروش کاری بلدیت ندارد ونمیتواند به اساس قوانینی که به کشور وبرای ساختار یک کشور است عمل کند واز انجام آن محروم میماند.این حتمی است که باید همه درس بخوانند تا در آینده به خود وکشور خود بازوی شوند وبتوانند کارهای را انجام بدهند که از هر لحاظ پیشرفت کنند همه
افرادی که امروزه در افغانستان زنده گی میکنند از تحصیل کامل وسواد کاملی برخوردار نیستند و دلیلید این بیسوادی ها وبد بختی ها جنگ های پی درپی
که در کشور ما بود و مردم نتوانستند درس بخوانند به همین سبب است که افغانستان به بد بختی ها وویرانی ها گرفتار است مردم وکشور نمیتوانند به
پیشرفت ها برسند با وجود آن هم شرایط فعلا برای فراگیری درس وتعلیم آماده است وفیصدی زیادی از افراد چه زن وچه مرد جوانان ونوجوانان همه
برای فراگیری علم ودانش میروند واین یک دلیل خوب برای پیشرفت در آینده بوده میتواند.ویک موضوع مهم واساسی برای پیشرفت یک جامعه اتحاد واهمیت دادن به نظریات دیگران است که میتواند کشور را به سوی ترقی سوق دهد چون
اگر بین افراد یک جامعه هم نظری واتحاد وجود نداشته باشد ویک شخص به نظر شخص دیگراحترام قایل نشود باعث از بین رفتن نظم وترکیب جامعه
میگردد برای اینکه بتوانیم یک جامعه وکشور پیشرفته داشته باشیم باید در هر شرایط همدیگر را یاری رسانیم وخود هم نظری واتحاد باعث میشود که
از نظریات مفید چند فرد استفاده کرده وبرای آرامی ونظم وثبات کشور از آن کار گرفته شود چون بدون مشوره وبدون اتحاد همه افراد جامعه ازهم
پاشیده وکشور هم به هرج ومرج گرفتار میگردد برای اینکه ما یک کشور آباد وپیشرفته داشته باشیم باید این اصل مهم را نیز بکار ببریم.ویک اصل مهم دیگر این که باید به قوانین احترام بگذاریم ومطابق قوانین رفتار نماییم چون اگر قانون توسط افراد جامعه رعایت نگردد وهر شخص
مطابق به میل خود رفتار نماید در تمام شهر بی نظمی بوجود میآید وجرم جنایات نیز زیاد میگردد برای اینکه ما بتوانیم یک یکطرف دیگر به پیشرفت
کشور خود بکوشیم باید مطابق به تمام اصول قوانین رفتار کنیم تا بی نظمی وجنایات کاهش پیدا کرده وکشور ما بتواند پیشرفت نماید واصل دیگر اینست
که ما باید برای پاکی ونظافت شهر وکشور خود زیاد کوشش کنیم کثافات را به چهار اطراف نریزانیم ودر پاکی کشور خود کوشش نماییم تا بتوانیم از هر لحاظ یک کشور پیشرفته داشته باشیم.
About the author

160