مادر بوی ایمان ، بوی عشق

Posted on at


مادر بودن یعنی احساس لطافت در مهر او ، مادر بودن یعنی بیداری تاصبح دم ، مادر بودن یعنی سختی کشیدن ، و به همین ترتیب مادر بودن بسیار معنا هایی دارد . یک مادر مستحق بی نهایت ستایش و قدر دانی میباشد ،


مادر تحفه ایست ، الهی ... زحمات و مهرش فراموش ناشدنی ، رنج و مشکلاتش هم جبرانی است برای ما مادر! ... در دیار دلم این نام جای دارد ، مادرم !در دل مهر تو جای دارد ، در تمام زنده گی ام تورا جای داده ام !     میدانم که جبران زحماتت برایم ناممکن است ولی با آنهم میخواهم تا آخر عمر با تو باشم .


 اگر کلمه عشق در زنده گی من جایی داشته باشد پس همه و همه آن متعلق به مادرم است . بله! من عاشقم ،عاشق مادرمبیایید مادران مانرا احترام کنیم ، حقوق شان را به جای آوریم ، و از این مقطع زمانی به بعد ما مواظب آنها باشیم .


میدانیم که تمام مادران مسئولیت خود را در قبال تک تک فرزندانشان به خوبی انجام داده اند پس از این به بعد دیگر نوبت ما رسیده است تا که ما هم مسئولیت خود را در قبال آنها انجام دهیم و زحمات جبران ناشدنی آنهارا برای یک مقدار کوچک هم که شده جبران نماییم .خدایا از تو سپاس مینمایم که تحفه گرانبهایی چون مادر را نصیب همه ما نمودی و از تو میخواهم که او را از ما جدا نساخته و تمام نعمت های آخرت را نصیب او کنی . به همانگونه که خودت گفته ای بهشت زیر پای مادران است ، پس همانگونه قدم های مادران مان را راهی بهشت نما ، اینرا خوب میدانم که با ورود مادران به بهشت آنجا رنگ و بوی دیگر گیرد ، بهشت پر از کسانی میشود که در دنیا در هر زمان و مکان در هر غم و خوشی با فرزندانشان بودند ، کسانیکه برای تربیه فرزندانشان زیاد زحمت کشیدند ، آری ! بهشت بر قدم های پاک تمام مادران نورانی میگردد . و خدایا در کل سعادت دنیا و آخرت را نصیب مادران مان گردان . اینست دعای ما ...مادر بوی ایمان بوی عشق


 About the author

160