باید به فکر عاقبت باشیم!!!!!

Posted on at


خداوند بزرگ تمام انسانها را برای امتحان در روی زمین آفریده و برای آنها نعمات زیادی را اعطا نموده تا بداند که از این نعمات بنده هایش
به درستی استفاده مینمایند یا قدر این همه نعمات زیاد را میدانند پس برای ما بنده ها لازم وضروری است که از این نعمات به شکل خوب ودرست
استفاده نماییم وقدر هر یک از این نعمات گرانبها را بدانیم چون این همه نعمات برای ما امانت است باید به درستی از آنها حفاطت نماییم
دراین صورت خداوند از بنده خود خوش وراضی میشود وقتی که میبیند بنده هایش مطابق به گفتار آن عمل میکنند چه خوب است که همیشه
کارهای را انجام بدهیم که همه را از خود راضی بسازیم چون این دنیا در گذر است واین همه چیز های که در روی زمین آفریده شده همه
از بین میرود وانسان هم در روی زمین باقی نمیماند یک روز همه از این دنیایی فانی میرویم وتنها چیزی که از انسان باقی میماند اعمال نیکوی اوست.خداوند متعال راه های راست وراهای خلاف را نیز آفریده که این به خود انسان بسته گی دارد کدام راه را میپسندد واز کدام راه دوری میکند
بدون شک رفتن به راه درست وانجام دادن کار های نیک انسان را همیشه موفق میسازد و همیشه باعث سرفرازی او در هر دو دنیا میگردد
چون دین اسلام بر انجام کارهای نیک تأکید زیاد نموده وتمام مسلمین باید در انجام این کارها سعی زیاد نمایند چون ما باید پایبند دین وچیز
های که خداوند ورسولش فرموده عمل کنیم تا رستگار شویم چون مال ودارایی تنها در این دنیا با انسان است و انسان نمیتواند همه را با خود
به داخل قبر ببرد پس نباید به مادیات فکر کنیم در صورتی که میدانیم مادیات انسان را نه در این دنیا نه در آن دنیا نفعی میرساند و نه درآن
دنیا تنها چیزی که برای انسان ماندنی و ماندگار است خلق نیکو،انجام دادن کارهای نیک،راستکاری،عبادت کردن،دروغ نگفتن،غیبت نکردن
ودیگر کارهای نیک وپسندیده پس انسان باید تنها به این فکر کند توشه ای را برای آخرت جمع آوری نماید که همه کارهای خوب وپسندیده
باشد واز رفتن به گمراهی وراه های نادرست خود داری نماید وفکری برای آینده خود بکند تا بتواند هم در این دنیا رضای خداوند وبنده هایش
را بدست بیاورد هم در ان دنیا وانسان خوب هم همیشه کوشش میکند که به دنبال خوبی ها وانجام کارهای نیک میپردازد.
About the author

160