زنده گی زیباست

Posted on at


زنده گی زیباست با وجود آنکه پستی بلندی های زیاد دارد زنده گی کردن برای اشخاصی زیبا و رنگ داراست که اعتماد به نفس قوی داشته باشند
وبتوانند تمام امور را زیر کنترول خویش قرار بدهند زنده گی را باید طوری به پیش ببریم که از آن خسته ودلسرد نشویم  زنده گی را به هر شیوه
ای که به پیش ببریم به همان قسم به پیش میرود باید نه خیلی در امور آن سختی نماییم ونه هم بی تفاوت باشیم.چون سخت گرفتن امور زنده گی زنده گی را برای انسان سخت ومشکل میسازد وانسان از انجام دادن امور خسته میسازد و زنده گی برایش
خسته کن میگذرد باید در تمام امور زنده گی اسانی را پیشه خود ساخته تا بتوانیم زنده گی خوش،آرام وزیبایی را به پیش ببریم اگر به زنده گی
به شیوه ای آسان بنگریم به تمام واقعیت ها وزیبایی های زنده گی دستپیدا میکنیم وزنده گی را میتوانیم به شکل خوب به پیش ببریم.زنده گی کردن برای اشخاصی زیبا و با معنی است که در مورد آن کتاب های مفیدی را مطالعه کرده باشند و معنای زنده گی کردن را بدانند چون
زنده گی را باید با داشتن تجربه و داشتن معلومات زیاد میتوان به خوبی به پیش برد در غیر آن شخص نمیتواند موفق شود در پیشبرد آن و
اشخاصی هم هستند که بدون تجربه کافی وندانستن چگونگی پیشبرد زنده گی زنده گی را آغاز میکنند که در ابتداء قدم اولی را که گذاشتند بسیار
مشکل برایشان تمام میشود وآنها به این فکر میکنند که چگونه زنده گی را با این همه سختی ها به پیش برد همین فکر کردن ودل ونادل بودن است
که باعث از هم پاشیدن زنده گی میگردد وانسان را نیز پریشان میسازد واز زنده گی دلسرد میسازد برای اینکه بتوانیم خوب وخوش زنده گی کنیم
باید در امور زنده گی سخت گیر نباشیم ودر باره هر قسمت از زنده گی یک مفکوره درست وعالی داشته باشیم تا بتوانیم موفقیت را از آن خود کنیم.
About the author

160