جایگاه مطبوعات ژرنالست و خبرنگار در جا معه

Posted on at


مطبوعات  بی طرف وسالم ژورنالست و خبرنگارصادق  و وطن دوست و بی طرف به حکم قانون اساسی کشوریک وسیغه  ملی هست

رکن چهارم جامعه را تشکیل میدهد

چرا که  زمانیکه  یک خبر نگار با قبول زحمات و مشکیلات و حتی استقبال خطر  مرگ را به جان خویش قبول نموده

برای روشن شدن واقعات مهم جامعه وازهان مردم خود را به اسرع وقت به محل حادثه رسانده  خبراوقعی را بدون کم و کاست و کمال بی طرفی از طریق رسانه ها به اطلاع همگان میرساند

که گاهی دیده شده است  در این راستا تحمل خطر جانی آنها هم شده است که این عمل و فداکاری شان قابل قدرت و از طرف تمام مردم وطن دولت به دیده احترام دیده میشود

اما گاهی دیده میشود که این قشرفداکارو مخلص جامعه از طرف عده و یا

حلقاتی خود خواه .....  زورگو برای جلوگیری از  افشا اعمال ضد انسانی خود مانع فعالیت این گروه میشوند

حتی تا جانیکه مورد لت وکوب نیز قرار میگرند

این عمل نا جوان مردانه و ضد دیمکوس شان  قابل  نگوهش بوده واز مقامات  زی حلاع تقاظ میشود

که جلو این  زورگویان  را گرفته و از این قشر مفید جامعه  حمایت کامل  نمایند  تا باشد جامعه ما بسوی کاروان کشور ها دیمکوکراسی سیرخور به پیمانه زنده و جاوید باد آزادی بیان در کشور

مثل این که چند روز پیش در ولایت کابل 

آقای اکرم الدین کریم  ریس فدرایسون فوتبال افغانستان 

وریس تربیت بدنی افغانستان

و قوماندان نظامی افغانستان میایندو یک خبر نگار به نام رفیع کبیری را به دلیل اینکه از جریان فوتبال لیگ برتر بانوان کشور گزارش میگرفت

لت وکوب میکنند

 

 

.هر چه که این خبرنگار میگوید که من اجازه این را گرفته بودم و به خاطر گزارش خود با مسولین این بخش صحبت کردم به من اجازه این کار را داده بودند

وآقای اکرم الدین میگوید که این حریم شخصی من است و من اجازه نمیدم که فامیل ها این بانوان دیدن کنند

وکسی حق ندارد.که گزارش یا فیلم برادری کند

اگر آقای اکرم الدین  این را حریم شخصی خود میگوید

اجازه این کار را به خبرنگاران  و رسانه ها کشور خود نمیدهید و به رسانه ها و خبر نگاران کشور ها خارجی میدهد حریم تان کجا شده آقای اکرم الدین  اگر حریم شخصی تان است  باید به همه جا حریم تان باشد

نی این که  در داخل کشور تان حریم تان است  و خارج از کشور تان حریم تان نیست

وقانون این اجازه را به رسانه ها و خبرنگاران و ژورنالیست را داده تا هر موضوع را به گوش مردم  عزیز خود برساند و هیچ کس حق لت وکوب

را ندارد که یک خبرنکارا را لت وکوب کنند

آقای اکرم الدین  باید پاسخگو این کار خود باشد

و جواب باید بدهد بخاطر کدام دلیل این کار را انجام داده

اگر امروز این خبرنگار لت وکوب شده فردا به جای این  ما این قسم لت وکوب میشویم باید جلو این گونه  عملی را گرفته تا کس دیگر این کار را انجام ندهد

رسانه ها و خبر نگاران آزدااند  که هر گونه گزارش که میخواهند

بگیرند و یا پخش کنند چون حق شان است  وظیفه شان است

بخاطروظیفه شان جان خود را به خطرانداخته وخود را قربانی وظیفه مقدس  خود میکنند

 

 

 

آرزوعالمیارAbout the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160