مقایسه فرهنگ ها

Posted on at


                                            


تا جائیکه تاریخ پیدایش انسان نشان میدهد آدمی زادگان در چوکات خانواده چگونه زندگی کردن را از پدر و مادر می آموزند ،تربیت وابسطه به رشته عاطفی فطری سازنده فرهنگ خانواده و جامعه می باشد.اختلافات سلیقه های فرهنگی ملل جهان با آنکه وجوه مشترک دارد ولی در ابعاد مختلف تحت تاثیر شرایط اقلیمی ، جغرافیایی و عنعنات محیطی نشان دهنده تفاوت های کلی می باشد و بررسی فرهنگ شرق و غرب جهان در راستای عقاید مذهبی و نژادی با تاثیر پذیری از رسوم و عادات تاریخی در طرز فکر و ذایقه های مختلف ما را متیقن به اصالت فرهنگی ادیان و خانواده ها میسازد.ملل کشور های غربی و عواطف و احساسات سرد و خشک متاثر از زندگی ماشینی ملت های کشور های شرقی بویژه ساکنین آسیای مرکزی و جنوب آسیا از ترکیه تا هندوستان و ترکستان با حفظ پیوند های عاطفی و هم خونی و خانوادگی و همبستگی ، همدلی و یگانگی را از آغاز تا انجام زندگی خانوادگی و اجتماعی سرمشق فرهنگ خویش میدانند ، غربی ها مانند پرندگان همینکه اولادشان بخود کفایی نسبی و سن قانونی رسید هر کسی به راهی میرود ولی ، در کتله خانواده های مشرق زمین هیچکس ، هیچکس را فراموش نمی کند و رسیدگی به یکدیگر را فرض خویش میدانند.
ولی همین عنعنات و فرهنگ شیرین افغانی با برگزاری مراسم و اعیاد باعث همبستگی و اتحاد مردم عزیز افغانستان شده و روابط را روز بروز بر ظوابط ارجعیت میبخشد .


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160