آهنگری

Posted on at


آهنگری یک شغلی است که بعضی از افراد کشور ما به این شغل مصروف اند و از همین طریق احتیاجات زنده گی خود و خانواده ای خود را تعین می کنند و در هر کشور هم داشتن آهنگر لازم است چون بعضی چیزهای که انسان در زنده گی خود ضرورت دارد همین آهنگر است که آنها را درست می کند مانند: داس،کلند،چاقو ،بیل و کتاره دوکان را می سازد و آهنگری یک کسب خوبی است و در زمان پیغمبر ها هم حضرت داود (ع) شغل آهنگری داشتند و این شغل به عنوان میراث برای ما از پیغمبران ما باقی مانده است ویک شغل بسیار باارزش است.در دکان های آهنگری نزدیک کوره آتش چکش و ودان وجود دارد تا وقتیکه آهنگر آهن را داخل کوره ی آتش قرار می دهد و وقتی که آهن گرم شود آن را از کوره بیرون کرده و بالای سدان خود می گذارد و با چکش به روی آن می زند و نظر به چیز که ضرورت دارند همان آهن خود را به همان قسم شکل می دهند و آنها با هنری که دارند می توانند همان آهن را به انواع و اقسام شکل ها بدهند و این شکل ها بسیار زیبا و با ارزش است.و همچنان در کشور های پیشرفته که ماشین آلات صنعتی زیادی دارد از آهن در تخنیک استفاده می شود چنانچه بر علاوه کارد و چاقو از آهن بایسکل،موترسایکل،کشتی و طیاره هم می سازند و علاوه بر این ها آهنگر ها از آن بسیار چیز ها تزیینی که مورد استفاده ای تمام مردم است می سازند و این یک شغل بسیار مهم و با ارزش است و این که به آهنگری اهمیت بدهند باعث افزایش اقتصاد شان می شود که این هم برای همان کشور مفید است و هم برای مردم کشور چون آنها مصروف کار می شوند و هر چه تولیدات شان زیادتر باشد میتوانند به خارج از کشور خود هم صادر کنند و این باعث پیشرفت خود شان هم می شود.


 About the author

160