نظم زنده گی به دست خود شخص است

Posted on at


زنده گی کردن وپیش بردن زنده گی به شکل خوب ودرست شیوه های میخواهد که باید به طور منظم ما
بتوانیم به هر یک رسیده گی کنیم تا زنده گی خود را بتوانیم خوب به پیش ببریم اصل مهمی که در ابتداء
باید به آن توجه شود آوردن صمیمیت وبرقرار کردن روابط صمیمانه بین اعضای فامیل است که باید
بین آنها مهربانی،اتحاد،احترام باشد دراین صورت اعضای یک فامیل میتوانند با وجود این همه خوبی ها
تصامیم مفید وارزنده را برای پیش برد دیگر بخش های زنده گی به کمک ونظریکدیگر بگیرند بدون
شک احترام گذاشتن اعضای فامیل به یکدیگر باعث میشود که آنها در تمام عرصه های زنده گی وبرای
پیشبرد زنده گی خود موفق باشند.اگر اندکی بی اتفاقی واحترام نگذاشتن بین یکی از اعضای فامیل بوجود بیآید این فامیل نمیتوانند زنده گی
خود را به شکل درست ودوامدار به پیش ببرند چون در این حالت بین اعضای فامیل نفاق وبی اعتمادی
بوجود میاید زنده گی آنها از هم میپاشد ودیگر نمیتوانند زنده گی را مثل اوایل به پیش ببرند باید برای
اینکه بتوانیم همیشه خوب وخوش زنده گی نماییم به نظریات همدیگر احترام بگذاریم واز قواعد وقوانینی
که در اجرای امور زنده گی گذاشته میشود پیروی شود تا زنده گی به شکل منظم وبدون کدام مشکلاتی
پیش برود.دومین اصل در پیشبرد یک زنده گی خوب ایجاد و‌آوردن نظم است که باید که باید از ابتداء برای انجام
هر کاری نظم برنامه ریزی شود تا در وقت انجام کارها به مشکلی برخورد نکنیم وپیش بردن همه کار
ها برای ما آسان باشد نظم در زنده گی تنها در پاک کردن وصفایی خانه نیست بلکه برای همه کارها
وانجام آنها وقت معینی باید در نظر گرفته شود واین برنامه باید پیوسته ومداوم باشد بخاطری که همه
امور زنده گی بی برنامه نماند ونظم از بین نرود واز همین طریق نظم آوردن در زنده گی میتوان به
هدف های مهمی که در زنده گی خود داریم برسیم بعضی از اشخاص هستند با خود در مورد انجام یک
کار ومنظم نمودن آن کار با خود فکر میکنند وبه این فکر میکنند که این کار را انجام دهند باز از انجام
این کار منصرف میشوند وبه فکر کار دیگری میشوند که به این قسم فکر کردن وانجام ندادن انسان نمی
تواند موفق شود وکار خود را به خوبی به پیش ببرد چون باید از ابتداء برای یک کاری که میخواهیم انجام
بدهیم تمام ابعاد آن کار را سنجیده تمام مشکلات آنرا نیز در نظر گرفته وعاقبت آن کار را نیز باید فکر کنیم
وبعد به انجام آن اقدام نماییم چون به دو دله بودن انسان نمیتواند به آرزو های که در دل دارد برسد ویک
زنده گی با نظم وبا ثباتی را به پیش ببرد وانسان موفق هم کسی است که اقدام به انجام کاری میکند واز
اجرای آن کار منصرف نمیشود تا به موفقیت برسد وباید همین قسم با تمام مشکلات زنده گی از صبرو
حوصله زیاد کار بگیریم تا زنده گی را مطابق به خواسته ومیل خود به پیش ببریم.


 
About the author

160