شایسته انتخاب کنید تا رای تان باطل نشود

Posted on at


رفتن انتخابات به دور دو به سال1393ماه جورا 24 برج می باشد واز یک نظر مردم را به هیجان کرد و تمام مردم بی صبرانه منتظر اند تا در انتخابات شرکت کنند و ریس جهمور کشور خود را انتخاب کنند تا که سر نوشته خود و کشور خود را معلوم کنند تا که بتوانند در کنار خانواده های خود بدون ترس و استرس زنده گی کنند و از یک طرف دیگر کشانند انتخابات تمام مردم را به تشویش کرده است و آنها به فکر این اند که آیا انتخابات بدون کدام مشکل و بدون کدام ناحقی انجام خواهد شود یا نه.


 

اگر ما می خواهیم که کشور ما در صلح و امنیت باشد تا بتوانیم زنده گی راحتی داشته باشیم باید وظیفه ی خود را به خاطر وطن و به خاطر خودما انجام دهیم و تمام ما در انتخابات شرکت کنیم و کوشش کنیم به کسی رای بدهیم که لیاقت رای دادن را د اشته باشد و بتواند به کشور ما صلح امنیت را بیاورد.


و در دوره ی دوم رقابت بین دو کاندید است یعنی داکتر عبدالله عبدالله واشرف غنی احمد زی که یکی از این ریس جمهور آینده ی کشور ما خواهد بود و ما باید با بسیار سعی و تلاش و سنجیده رای بدهیم چون اگر بدون فکر کردن و بدون معلومات در مورد کانیدان اگر برایشان رای بدهیم و بعدا پشیمان شویم هیج سودی ندارد.

 

و بالای تمام زن و مرد افغان لازم و ضروری است تا که در انتخابات شرکت کرده و سرنوشت کشور خود را معلوم کنند و اگر در انتخابات شرکت نکنند باعث تلف شودن حق کانیدان می شود و برای تمام افغان ها لازم است تا که رای درست بدهند و خداوند (ج) هم ما را به این بخاطر خیر خودمان و خیر کشور ما امر کرده تا در انتخابات شرکت کنیم.

 

 About the author

160