رفتار نادرست مردان با زنان در افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشوری است،که سالیان زیادی رادر جنگ و خون ریزی گذرانیده است. ومردم آن همیشه به مشکلات اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محیطی،ناآرامی، بی سوادی وغیره دست به گیریبان بوده.مردم نتوانستند که پیشرفت اقتصادی نمایند سواد بیاموزند و از نگاه تکنالوژی پیشرفت نمایند سطح آگاهی دینی، مذهبی، فکری و غیره خود را بلند ببرند. حق خود وحق فامیل، اولادها، مادر، پدر و غیره افراد فامیل خود را بدانند و زندگی خود را آرام سپری نمایند.


عمومآ مردها در افغانستان خود را والی خانه و هم ریس خانه خود میدانند و میخواهند نظر به مقام خود در خانه حکم روایی نمایند، بر سر خانم و اولادهای خود تمام خواسته های خود را برآورده سازند؛ بدون اینکه بدانند تمام افراد خانواده باید با هم زندگی خود را خوب و خوش با تفاهم باهم بسازند و زندگی نمایند. چرا که زندگی بدون تفاهم امکان پزیر نیست. در زندگی که تفاهم و محبت نباشد آن زندگی به خصوص بر سرخانم و اولادها جهنم است.تمام آسایش، آرامش، استراحت به قول بزرگان "گل روی هندوانه از مرد ها میباشد" از مرد ها است چون در افغانستان مرد سالاری میباشد.


زن از نظر بعضی مردها حیثیت یک نوکر را دارد و از نظر مردها زن باید در خانه تمام کارهای خانه را انجام دهد و تمام مسولیت خانه را پیش برده، اگر خارج از خانه وظیفه داشته باشد آن را هم باید انجام دهد. ولونصف مخارج خانه را زن به پردازد بازهم حقش پایمال است حقوق مساوی ندارد.


به هر اندازه که تکنالوژی پیشرفت نماید و سطح زندگی مردم بالا برود سطح فکری این قسم مردها بلند نمیرود همان قانون مرد سالاری پایدار است این مرد ها در افغانستان قبول کرده نمیتوانند که حق مرد و زن برابر است و نباید بر سر آنها ظلم کرد. یک مرد کهن سال که او را ملا میگویند، گفته است "حیثیت و بزرگی یک طفل هفت ساله پسر از یک زن هفتاد ساله بیشتر است" تا این اندازه حیثیت یک زن در نزد این اشخاص پایمال است.همین زور گویی ها، ظلم و ستم، لت کوب و غیره خشونت ها باعث بعضی حادثات واقعیات ناگوار در بین خانه میشود. این حادثات ناگوار روز به روز زیاد شده میرود، مانند خود سوزی ها، خود کشی، بریدن گوش بینی ولب ها، تجاوز جنسی و غیره خشونت ها در بین زنان افغان صورت میگیرد. زن ها مجبور میشوند، دیگر ظلم را تحمل کرده نمیتوانند مجبور به پایان زنده گی خود میشوند. چون چاره دیگر به جز خود کشی یا خود سوزی ندارند و همین را راه حل ونجات از ظلم و ستم میدانند.هیچ وقت اشخاص ظالم مجازات نشده اند تا پندی برای دیگر ظالمان گردد. زیاد تر این اشخاص زورمند و بی سواد هستند که از دین و کتاب آسمانی چیزی نمیدانند، در قرآن شریف چنین چیزی نیاماده است که مرد را بر زن برتری داده باشد و برعکس آن است، اما خود این اشخاص خود را برتر از زن خود میدانند. این گونه اخلاق این اشخاص باعث صدمه های روحی برای تمام افراد خانواده میشود افراد این خانواده پرخواشگر، تنبل، عصبی، مریض، رنجور و بی استعداد مبیاشند. و میتوانند این اشخاص بار دوش جامعه نیز باشند. این گونه اشخاص هیچ وقت خود را آرام حس نمینمایند اگر هر اندازه پول دار هم باشند. چون در زندگی خود احساس کمبودی محبت میکنم.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_post


رویا سروریAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160