تبعیض میان زن ومرد

Posted on at


 


خداوند متعال مخلوقات بی شماری را هست کرده است که از میان آنها انسان را اشرف مخلوقات برگزید خداوند آدم را آفرید وبرای آرامش او حوا را نیز آفرید .وآن دو را باهم مامور به زندگی در روی زمین نمود .


این است تمام حقیقت زن ومرد . مرد وزن کامل کننده یکدیگر هستند . هردو مخلوق خدا وبرگزیده شده هستند وبرابر اند در نزد الله واین حقیقت است . نه آنچه را که مردم برای خود ساخته اند از تفکرات غلط در مورد این دو .زن ومرد هرکدام دارای ویژگی ها وتوانایی های منحصر به فرد خود هستند وهیچ یک بر دیگری برتری ندارد .خداوندبرای هر کدام حق وحقوق مناسب به خودشان را تعین نموده وبرهیچ کدام تعدی را روا نداشته است.


اما در جامعه ما که یک جامعه سنتی ومذهبی است متاسفانه مردم این عقاید را فراموش کرده اند واکثرا نسبت به این دو افکار پوچ وبی اساس را تحمیل می نمایند .در جامعه ما زن را یک موجود ناتوان وضعیف میپندارند . حقوق اصلی وشرعی اش را از وی میگیرند .زن حق تحصیل ندارد ,زن حق داد خواهی ندارد ,زن باید درخانه بماند چراکه توانایی در ک اجتماع را ندارد .همه وهمه فقط برای مرد است مرد حق زیستن طبق میل خود رادارد نه زن .


اما چرا این همه زور گویی؟ چرا این افکار؟چرا اینقدر تبعیض ؟چرا اینقدر تفاوت؟


جواب همه این چرا فقط جهل مردم ماست نادانی شان سبب شده تا یک انسان را از حقوق اش محروم سازند واین بازهم به ضرر خودشان است .


زن ومرد تفاوت نمدارد بیائید زن را به حیث یک انسان بشناسیم نه فقط زن چراکه زن هم مثل مرد میتواند بیاندیشد ,کار کند ,در جامعه دستاورد داشته باشد ,زن میتواند بهتر از مرد ثابت شود .


زن آنست که ابر مردان تاریخ را پرورش داده است پس زن را دست کم نگیرید برای زن ارزش واحترام قائل شوید .زن مایه آرامش مرد است پس چرا این همه تبعیض در مقابل کسی که زندگی بااو کامل میشود .این خواهش نیست بلکه دستور خدا وپیامبرش است هرآنکه یقین دارد عمل کند .وآنکه این دستور را بجای نمی آورد در دنیا وآخرت از جمله زیان کاران خواهدبود.


وقتی پیامبر می فرماید ((طلب علم بر زن ومرد فرض است)) پس تو ای مرد به کدامین حق او را باز میداری .آیا در مقابل دستور پیامبر ایستادگی میکنی؟


بیائید برای زن فرصت دهیم تا خود را بیابد تبعیض دیگر بس است .چون زن مادر است ,خواهر است ,همسراست ,دختر است .پس در مقابل کدام یک از اینها تبعیض قائل میشوید در حالیکه بدون هر کدام شان زندگی نامکمل است


.About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160