امامت

Posted on at


یکی از مسایل عمده در دین مقدس اسلام امامت می باشد.خداوند(ج) بسیار بزرگ وبی نهایت مهربان می باشد وبسیار راحمان ورحیم می باشد.وبرهیج کس ظلم وستم رواندارد.وخالق زمین وآسمان وزنده جان ها می باشد.وانسان را اشرف مخلوقات در روی زمین قرار داده است .وهمیشه خداوندخیر انسان هارا می خواهد.وبرای همین که انسان از راه خداوندودین مقدس اسلام آگاهی پیداکند.برای همین خداوندپیامبران را برای رهنمایی انسان هافرستاده است.وبه خاطر که دین مقدس اسلام رادر تمام جهان رونق دهند.ومردم رااز دین مقدس اسلام آگاه سازد.وبرای هدایت تمام مسلمین فرستاده شده اند.


پیامبرماحضرت محمد(ص) مدت 23سال تلاش ومبارزه بادشمنان اسلام مبارزه کرده تا دین مقدس رابه گوش مسلمانان ودر تمام جهان محستکم بسازند.چون خداوندبرای حضرت محمد(ص) خداوندبه پیغمبری مبعوث ساخت .تادین اسلام رابرای بنده گانش وبه گوش تمام جهانیان برساند.وحضرت محمد درخواست خداوندرا پذیرفت.وحضرت محمدرسالت خودرابه خوبی به پایان رسانید.واین اسلام را برای بنده گانش ابلاغ کرد.خداوند(ج) بهترین هدیه را برای مسلمانان که آن هم قرآن شریف می باشد.فرستاده است.وانسان می توانند.در قرآن مراجعه کرده وازتمام مسایل دینی واز تمام کارهای که منع شده آگاه شود.


چون تمام رهنمایی هادرقرآن کریم ذکرشده است که کدام کارها ثواب دنیاوآخرت انسان واز چی کارهایی دوری کنیم که در روز قیامت ازآتش جهنم رهایی یتابیم .وحضرت محمد برای امت خودتشریح می کند.ومی فهماند.وباید جوانان را تشویق کنیم تا قرآن بخوانند.واز تمام مسایل دینی باخبرشوند.ونسل به نسل به ارث بگذارند.وبعد از اینکه حضرت محمداز دنیا رحلت کردند.واین کارهای مهم را به خوبی انجام دادند.واز امر خدا سرپیچی نکردند.وحضرت محمد در قرآن کریم حدیث فرموده اند.من دوچیز مهم در وگرانبهارادر بین تمام مسلمین جامی گذارم (1)- کتاب خدا( 2)-عترتم(یعنی اهل بیت) واگرهر آن دوچیز فاصله نگیرند.


هرگز به طرف گمراهی وگناه روان می شوند.چون آنهااشخاص بسیارپاک ومعصوم ونورانی میباشند.وبسیارنیکوبا مردم ویتیمان رفتارمی کردند. نان وخورما،شیرمی دادند.وازحال شان باخبربودند.ودیگران را مخفی می کردند. اگر کسی کار بدی را انجام میداد.می دیدند.ولی چشم پوشی می کردند.ودرآن زما ن کفار بالای خانواده اهل بیت ظلم وستم می کردندوآنها را اسیر می گرفتند.وخیمه های شان را آتش می زدندوحتی کفارآب را برروی شان بسته کردندوبه کودکان رحم نداشتند.وحتی برطفل شیش ماهه که نامش علی اصغر بود.وبر روی دستان پدرش حضرت امام حسین(ع) ومادرش رباب در کربلابوده که خون جاری شده بوداز گلونش حرمله رحم نکردند.


که به خاطر همین طفل بی گناه آب را باز کنید.چون از شدت گرمامی میرد.ولبانش از شدت گرمی خشک وترکیده شده است ودر روز عاشورااما کفار رحم نکرده تیررا بر گلون طفل شیر خوار زدند.وآنرا شهیدساختند.پس کفار بالای اهل بیت بسیار ظلم کردند.ولی باز هم تحمل کردند.وجنگ کفار همین بودکه امامان ما به طرف کفار بروند واز دین پرهیز کنند.ولی پیغمبران حرف های آنهارا زیرپاکرده استقامت کردند.وبا کفار جنگیدند.ولی کفاربی رحمانه آنهارا به قتل رساندند.وتن های خونین شان زیر پاهای اسپ های دشمن لگد مال گردید وحتی سر امام حسین را برسر نیزه کرده وبه اهل بیت شان نشان دادندوامام حسین همراه یاران خود که 72 تن بودند.در ماه مبارک رمضان توسط کفار کشته شدندوباتیر ،شمشیرآنهارا مظلومانه به شهادت رساندند.وجام شهادت رانوشیدن ونام آنها همیشه جاویدان ولی کفار را نام شان خاموش است ولی نام پیامبران تا روز آخرت جاویدان ومهر شان در دل ها جاری میباشدومهرشان رادر دل مامنور گردان...


وپیغمبران را به طریق های مختلف به قتل رساندند.واولاد ها وخانم های شان را به اسارت گرفتند.آیا چی گذشت برزینب برخیمه های سوخته وآتش وغم های فراوان زینب وپهلوی شکسته زینب هییج کس از کافران رحم نکردند. ماه خون برشمشیر بود عاشوراوانسان ها می توانند.در قرآن مراجعه کرده وبخوانند.چون هرآن چیزی که در قرآن آماده است. همه پاک واز طرف خداوندوکلام پاک اوست. وهیچ شکی درآن نیست وباید تمام امت هم شیعه وهم مسلمانان باور داشته باشند.ودیگر پیغمبران را احترام ویقین داشته باشندوتوهین نکنند .چون بعغضی از اشخاص نمی دانند.واز قرآن آگاهی ندارند.که چنین حرف هارا در باره پیغمبران خدا می گویند.وما شکر مسلمان هستیم وبه پیغمبران الهی یقین وباور داریم .وباید مراسم ها وفات ولادت شان را احترام کنیم. ودر مساجد برگذارکنیم .


وامامان معصوم وپاک دوازده نفر میباشند.که اولین پیغمبرامام علی (ع) وامام آخرحضرت مهدی امام زمان میباشد.وامام زمان یک روزظهورکرده وباور داریم وهیچ شکی هم نیست .وتمام این پیغمبران از گناه ،غیبت،دورنگی پاک ومعصوم میباشد.وکسانیکه باور ندارند.از جمله مسلمانان شمرده نمی شوند.ومسلمان کامل نمی باشند.وبرای اینکه بیشتر به تمام نام های شان آشنا شویم نام های امامان را ذکر می کنیم .1-امام علی (ع) 2-امام حسن (ع) 3- امام امام حسین (ع ) 4- امام زین العابدین (ع) 5- امام محمدباقر(ع) 6- امام جعفرصادق (ع) 7- امام موسی کاظم (ع) 8- امام رضا(ع) 9- امام محمدتقی (ع) 10- امام نقی (ع) 11- امام حسن عسکری (ع) 12- امام مهدی ع


.وباید خصوصا اطفال را از امامان واز دین اسلام برای شان آگاهی بدهیم تا بدانند.ومامسلمانان به پیغمبران الهی باورداریم چون از طرف خداوند به پیغمبری مبعوث شده اند


.About the author

160