فلم انکس با سازمان سیتادل نیویورک در سازمان آزمایشگاه انترنت و پیتر بورد سرمایه گذاری میکند

Posted on at


هفته گذشته در تارنمای همکاران سرمایه گذاری فلم انکسFilm Annex Capital Partners website خبر سرمایه گذاری سازمان سی تادل نیورک”Citadel of New York” ,سازمان مشترک که توسط خانم رویا محبوب ایجاد شده است, در سازمان آزمایشگاه رسانه ای انترنت” Internet Media Labs” اعلان شد.


مدیر اجرایی سازمان آزمایشگاه رسانه ای انترنت “Internet Media Labs” آقای پیتر بوردس با روند کار آفرینی آشناست. 


او در رسانه سنتی پدرش رشد یافته است و در کار رادیو, تلویزیون و روزنامه مهارت دارد. زمانیکه انترنت وارد بازار شد, عرصه کار آفرینی اش را به این بخش تغیر داد.


آقای بوردس حالا موسس و مدیر اجرایی سازمان آزمایشگاه رسانه انترنتی” Internet Media Labs” ,یک سازمان انکشافی رسانه اجتماعی, است که در تولید محصولاتیکه محتوای رسانه اجتماعی را در سطح جهانی ارزیابی میکنند تخصص دارد.


همکاری بین آزمایشگاه رسانه اجتماعی “Internet Media Labs” و سازمان سیتادل نیویورک” Citadel of  New York”  به اساس هم آمیزی سیاسی, اجتماعی, و فن آوری ایجاد شده است. رویداد های اخیر در خاور میانه نقش رسانه اجتماعی را برای توانمند سازی ملت های در حال انکشاف برجسته ساخت و سازمان آزمایشگاه رسانه اجتماعی  تحت رهبری آقای بوردس در این بازار خوب ظاهر شده است


.About the author

160