از نصیحت سازنده و هدفمند ناراحت مشو .بلکه به گرمی از آن استقبال کن

Posted on at


 


وقتی یک شخص می خواهد که ما را نصیحت کند روی از آن میگردانیم و به نصیحت آن گوش نمیدهم و فکر می کنم خود ما آدم های هستیم که هم چیز را می دانیم و به نصیحت کس ضرورت نداریم ولی این را نمیدانیم که نصیحت بهترین چیز برای یک شخص استهر انسان به نصیحت ضرورت دارد چون نصیحت کردن انسان را از بدترین را ها نجات می دهد پند و نصیحت همان تجربه گذشت گان ما است که آن را برای ما به شکل نصیحت از تجربه خود بیان می کند پس بیایم به حرف بزرگ ترا ن ما گوش دهیم و در لحظه لحظه زندگی ما از این حرف ها استفاده کنیم و بیاد بیاوریم که چه چیز های برای ما یاد دادن که از آن برای خوشبختی ما و همچنان برای بهتر زندگی کردن ما عملی کنیماگر  ما به نصیحت  بزرگان خود  کوش ندهیم پس یقین داشته باشیم که هم چیز خود را از دست می دهم و شاید بدترین زندگی را داشته باشیم هیچ شخص نمیتواند که مشکل خود را به تنهای هل کند اولاد از اولین روزی که به دنیا می آید  و تا آخر عمر خود نیاز به نصیحت پدر و مادر دارد و باید به نصیحت آنها کوش دهند تا بتواند بهترین زندگی را داشته باشدوقتی یک شخص ما را نصیحت می کند و می خواهد که به ما کمک کند به حرفش کوش نمیدهم و فکر میکنم که او دشمن ما است ولی به این فکر نمیکنم که او بخاطر خوبی ما میگوید همی ما باید به نصیحت دیگران کوش دهیم و از آن به خوبی استفاده کنیم بیایم نگذاریم که روزی برسد که مورد انتقاد دیگران قرار بگریم و زندگی را بر خود تلخ بسازیم


 About the author

160