زیبا باش تا جهان هستی را زیبا ببینی

Posted on at


یکی از عوامل خوشبختی اینست که انسان همیشه با زیبای ها باید زندگی کند خداوند ج در این دنیا بهترین زیبای ها را آفرید است چون خودش زیباست و زیبای ها را دوست دارد و ما باید از این زیبایی استفاده کنیم خداوند برای ما روزی حلال آفرید است و همچنین سرسبزی زیاد داد است منظور از زیبایی اینست که هر شخص باید لباس پاک به تن کنند در هر جای که است آنجا را پاک نگهدار  و تمام مریضی ها را از خود دور کندزیبای یک خانم در مقابل شوهرش صدقه است و او میتواند خود را زیبا بسازد و دل شوهرش را بدست آورد وقتی یک خانم با شوهرش با زیبایی خاص زندگی کند آن وقت خود را موفق احساس  میکند و میتواند یک زندگی راحت داشته باشد همان قسم شوهر باید در مقابل خانم خود محبت نشان دهدخنده یک نوع زیبایی در زندگی ما انسانها است و ما انسانها باید همیشه بخندیم و خود را راحت اساس کنیم و زندگی خود را به خوبی ها تیر کنیم ما مسلمانان باید هم برای این دنیا که داریم زندگی میکنیم وهم برای آخرت خود صواب زیاد بدست بی آوریمزیبایی یک انسان تنها به ظاهر نیست بلکه به باطن هم است اگر یک شخص اخلاق خوب داشته باشد تمام مردم او را دوست دارند و او را زیبا میبیند ولی اگر هر چند انسان به ظاهر زیبا باشد اما اخلاق خوب نداشته باشد مردم او را  دوست ندارند


هر انسان می تواند زیبایی خود را با احترام داشتن به مردم  نگهدار و همچنین میتواند با عبادت خداوند بزرگ خود را زیبا بسازد چون عبادت خداوند به انسان نور می بخشد اگر همه ما در زیبای ها زندگی کنیم به این باور باشیم که همیشه شاد می مانیم  و هیچ وقت خود را ناراحت احساس نمیکنمعطر زدن یک نوع زیبایی برای مردان است مردها میتوانند در هر جای از عطر برای خوشبوی خود استفاده کنندولی زن ها تنها میتوانند در خانه استفاده کنند چون اگر یک زن بیرون از خانه عطر استفاده کنند گناهی .زیادبرای خود جمع میکند پس بیایم همیشه زیبا باشیم  و زیبایی را دوست داشته باشیم
About the author

160