تعبیری از عشق

Posted on at


در جای زندگی میکنم که همواره مردم به یکدیگر عشق می ورزند، و می خواهند در برابر این عشق ورزی ها پاسخی نیز داشته باشند. آنان با توجه به برخی از شرایط عشق می ورزند، اما عده ی بسیار نا محدود واژه عشق را پلید دانسته و فکر میکنند هر کس که از عشق سخنی میگوید در واقع در مورد نامشروعیت ها بحث میکند


 


اما این طور نیست: عشق مقدس است و آنی که عاشق است پرستنده


تکنالوژی تغیر زیادی کرده اما فکر های ما هیچگاه تغیر نخواهد کرد، زیرا ما فقط عشق را از دید نا مشروع میبینیم و عشق را تنها در بین یک پسر و دختر میدانیم


اما عشق واژه آشنایست که فقط معشوق واقعی لیاقتش را دارد. امروزه همانگونه که تکنالوژی پیشرفت کرده است باید ما نیز پیشرفت بکنیم و هر موقع که از عشق بحث شد بدانیم منظور اصلی چیست......وگرنه هر کس ساده میگوید که من عاشقم


از نگاه تعبیر حضرت یوسف ( ع ) عشق مقدس است، یوسف (ع) این تعبیر را زمانی گفت، که زلیخا گفت: ای یوسف عشق چیست؟ یوسف گفت: مقدس است، زلیخا دوباره گفت: ای یوسف آیا تا به حال عاشق شدی؟ یوسف جواب داد: بله من دیوانه وار عاشق خدا و پدرم هستم...از این تعبیر معلوم میشود که عشق تنها نا مشروع نیستشاید عشق خدا به رسول را شنیده باشید... در واقع عشق همین است نه تعبیرات نا مشروع من و تو


میگویند: پسری عاشق بود و در روبروی در خانه معشوقش نشسته بود، تا شاید بیرون شود و پسر بتواند معشوقش را ببیند، اما این نشست ساعت ها طول کشید، روزها طول کشید سر به هفته زد اما از معشوقش خبری نشد... پیر مردی همانجا بود و پسر را طی این روزها می دید که نه چیزی میخورد و نه کاری میکند، آمد برایش گفت: ای پسر این همه انتظار کشیدی اما او حتی حاضر نشد در را باز کند، اما اگر اندکی به خدا نزدیک میشدی خدا در که هیچ آسمان ها را کنار میزد تا به سوی تو بیاید، عاشق کسی باش که لیاقتش را دارداز این گفته به خوبی معلوم میشود که عشق یعنی چی


به هر حال شاید چیزهای زیادی در فکر همه ما باشد، اما چه خوب است که زیبا و مثبت فکر کنیم..... فکر کنیم که هیچ کس به جزء بهترین ها و والاترین ها مثل رسول، قرآن، دین، پدر، مادر، خواهر و والاتر از همه خداوند لیاقت عشق ورزیدن را ندارنددر واقع عشق خیلی مقدس است ، اما بدبختانه در جوامع امروزی عشق نوعی بازی شناخته شده ، و آنانی که آن را بازی میدانند، هم با خود و هم با عشق بازی میکنند و عاقبت خویش را نیز تباه میکنندبه هر حال عشق باید مقدس بماند زیرا عشق ورزی میراثیست از خداوند، زیرا خداوند عاشق پیامبرش بود و هست ، و عاشق بنده گانش نیز میباشد....پس به سوی او حرکت بکنید تا بدانید چقدر دوست تان داردAbout the author

160